Monday, February 06, 2023

“He’s got the whole wide world in His hands”

Text Size

20161104 – Echt leven: psyche en zoë – Duurt Sikkens
In Joh 12:25 staat: “Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven”. De grondtekst gebruikt 2 verschillende woorden voor ´leven´. Het ene is “psyche” (ψυχή) en het andere is “zoë” (ζωή). Met psyche wordt je natuurlijke leven bedoeld en met zoë het werkelijke, geestelijke, eeuwige leven. Als je je richt op je natuurlijke leven tijdelijke leven, dan ben je druk bezig met je identiteit en kun je allerlei cursussen en opleidingen volgen waarbij je op zoek gaat naar jezelf. Dan gaat dat verloren zegt Jezus. Maar doe je daar afstand van oftewel negeer je dat, dan bewaar je jezelf voor de eeuwigheid. Immers, van de graankorrel, die sterft blijf helemaal niets over. Je ego is gekruisigd, gestorven en begraven, maar moet je eens zien wat daaruit opstaat! Wat/wie er tevoorschijn komt is met geen pen te beschrijven, want het is de Christus, die door de doop met de heilige Geest in je leeft. Dat heeft de dood van Jezus voor de mens bewerkstelligd en je wordt een nieuw wezen, dat God vanaf de beginne voor ogen heeft gehad. Wat een overweldigende gedachte waaraan God altijd trouw is gebleven. En die nieuwe mensheid wordt uiteindelijk de partner van God. Daarop heeft Hij Zijn hoop gevestigd en daarin gelooft Hij in Zijn oneindige, tedere liefde. Ontroerend en wat heerlijk dat wij met Hem daarop kunnen blijven vertrouwen. Wees hiermee gezegend.

20160817 - Liefhebben - Duurt Sikkens
De uitspraak:`Heb je naaste lief als jezelf` klinkt als een gongslag door het evangelie van Jezus Christus. Een prachtige uitspraak van God want ook Hij heeft Zijn naaste lief, de mensen die naast Hem staan. Maar dat `als jezelf`, hoe moeten we dat verstaan? Niet jezelf liefhebben, dat gaat niet uit van een relatie. Ik denk dat bedoeld wordt:`Heb je naaste lief zoals jij zelf wordt bemind`. En dat laatste doen de Vader en de Zoon. Zij beminnen de mens met heel hun hart en ziel. En als je zò wordt liefgehad kun je liefhebben met die liefde die uit God geboren is en gestalte krijgt in Zijn mensen. Mensen die zelfs hun vijanden liefhebben. Heb je vijanden? Welnu, zegen hen zo vaak je aan hen denkt en zegen ze met iets goeds. Dan blijf je zelf vrij van haat want haat holt je van binnen uit. Heb lief met de liefde van de Eeuwige Liefhebber. Of, zoals Johannes schrijft in zijn eerste brief, hfst 4:11: `Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad behoren ook wij elkander lief te hebben`

Geniet van Zijn liefde voor jou, dan word je gelukkig omdat Hij gelukkig is met jou. En dat geluk is de bron van jouw bestaan, de wortel van je wezen en de eeuwige kern van je leven.
Heb lief met Zijn liefde voor jou.

20160515 Edelstenen - Duurt Sikkens
Edelstenen worden in de bijbel genoemd om iets van grote waarde aan te geven. Denk aan de schatten van het koninkrijk Gods, aan de wijsheid, de schoonheid en aan het hemelse Jeruzalem. Ook allerlei gestalten als priesters en engelen en vooral de gestalte Gods. Zelfs mensen die, volgens Zacharia 9:16 de kroonjuwelen van God worden genoemd.
Zo dragen wij dan ook het zegel van God, dat Hij op ons heeft gedrukt en zo weerkaatsen we Zijn licht.
Edelstenen worden in ruwe vorm gevonden en daarna geslepen. Dat geldt ook voor ons. Dat slijpen zelf is het doorstaan van de vele verzoekingen, die op ons afkomen. Op zich stemt dat verdrietig maar wanneer dat achter de rug is, is er een vlakje, een facet ontstaan en daarin kun je je meer verheugen dan wanneer je wordt geslepen. Zo wordt er steeds meer geslepen en kunnen we de schitterende facetten van Gods karakter laten zien. Wat prachtig!

20160409 New English sermon added:
1. Keys to victory (Psalm 13) - Henk Lijzenga
2. God is completely and perfectly good - Jesaja 60:1-3 - Henk Lijzenga
3. Receiving a testimony - Heb 11:1,2,29 - Henk Lijzenga
4. The truth - 2 Cor 4:1-6 - Henk Lijzenga
5. To live is to be active - Col 3:1-17 - Henk Lijzenga
6. To suffer without being guilty - Job 19:19-29 - Henk Lijzenga
7. Enduring suffering - Revelations 12:1-4 - Duurt Sikkens
8. The light - 1 John 1:5 - Duurt Sikkens

20160304 New English sermons added:
1. To set a goal (1 Peter 1:8-9) - Henk Lijzenga
2. Eyes to see (Lk 10:23-24) - Henk Lijzenga
3. Hope - Rom 8:22-23 - Duurt Sikkens

20160301 New Spanish sermon added/Nueva sermón español añadió: Figura ni explendor - Henk Moorman

20160216 Een stukkie van Duurt Sikkens
Vijfhonderd jaar na de laatste profetie van Maleachi heeft God, in een uiterste poging, geprobeerd Zijn volk bij Zich terug te krijgen. Hij zond zijn eniggeboren zoon. Drie jaren heeft Jezus rondgetrokken om de mensen te overtuigen van de goedheid van Zijn Vader en diens grote liefde. Het mocht niet baten. Sommigen uit het volk hebben wél voor Hem gekozen en met het laatste pinksterfeest lieten zich 3000 mensen dopen na hun bekering. Maar als uitverkoren volk hadden ze afgedaan. Daarom zegt Jezus in Matt 21:43 dan ook: `Het koninkrijk wordt van jullie afgenomen en gegeven aan een volk dat de vruchten daarvan wel opbrengt`.De conclusie is dat God dus niets meer heeft met het natuurlijke volk aan de Middellandse Zee. Paulus zegt dat je ìmmers een Jood bent in het verborgene, waarvan het hart is besneden naar de Geest (Rom 2:28-29).

En zo zal het volk, dat niet op grond van natuurlijke afstamming heeft gekozen voor het evangelie van Jezus Christus er de vruchten van opbrengen. Interessant is de vraag welke die vruchten zijn.

Het is een mooi proces dat niet zonder lijden gaat, maar je kunt je verheugen in de heerlijkheid daarna.

20160123 New links added: Arabic, German and Italian sermons (see tab Links)

20160107 New Dutch sermons added / nieuwe Nederlandse preken toegevoegd:
1. Liefde is sterker dan de dood - Handelingen 2:22-24 - Jan Fluit
2. Manasse: hij doet vergeten - Genesis 41:51 - Toon vd Hoorn
3. Verborgenheid - Psalm 51:8 - Duurt Sikkens
4. ONgelovig geslacht - Mt 17:14-21 - Henk Moorman

20151226 Promotion - Duurt Sikkens
Words, spoken by a brother at a funeral of a christian who died from an agressive form of cancer but in whom was and still is the kingdom of God through the Holy Spirit. He was very, very tired.

"My son, come to rest
in the silent morning which I am.
And I shall adorn you
with the sapphires of heaven
with the rubies of My blood
and with the mother-of-pearl
of My warm and tender security.
My beloved one.
Son,
see you"

20151113 VOX news - Ronald Kemp
Wilt u regelmatig een email met VOX nieuws ontvangen? Stuur dan een email naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Zo kunnen we u op de hoogte houden!
If you would like to receive a regular email with VOX news, send an email to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. We will keep you updated!
Um eine regelmäßige Email mit VOX Nachrichten zu bekommen, schicken Sie eine Email an : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

OOGAPPEL - Duurt Sikkens
[isjon] in het Hebreeuws. Dit woord betekent: jongetje, mannetje. Het is eigenlijk de pupil van het oog, het zwart, waar het licht doorheen valt en datgene wat men ziet. Ons woord pupil betekent ook 'leerling'. Als God ons beschouwt als Zijn oogappel, dan betekent dat dat Hij via ons om zich heen kijkt. En wanneer wij verlichte ogen hebben, zijn onze ogen (onze visie) lampen, die in het duister schijnen om het donker te doen opklaren. En je kunt de harten van de mensen zien, hun inwendige mens. Dat is een heel groot voorrecht en het ontroert me te beseffen dat God daarvoor Zijn volgelingen heeft geroepen. Geen veroordelende, maar zuivere, milde en lieflijke blikken.

APPLE OF HIS EYE - Duurt Sikkens
[isjon] is a Hebrew word meaning: boy, man. It is also the pupil of the eye, the black part through which the light falls and what other people see when they look at you. Our word pupil also means "student" or "scholar". If God sees us as the apple of His eye, then that means that he looks at the world through us . And if we have (spiritually) enlightened eyes, then our eyes (our vision) become lamps that shine in the darkness to make the darkness disappear. Then you are able to see the heart of people, their inner person. That is a huge privilege and it really moves me to think that God has called his followers for this purpose. To look at other people with pure, kind and loving eyes and not with accusing looks, condemning them.

20150926 New sermons added
1. The text of "Geschiklichkeit der Hände (Psalm 78:70-72) - Henk Lijzenga".
2. The text of "Wer entscheidet, was wir wählen (Daniël 3:1) - Jan Fluit".

OPGEVAREN - Duurt Sikkens
Jezus heeft, onder ellendige pijnen aan het kruis hangend, de goede strijd gestreden en heeft daar de geestelijke dood overwonnen. Toen dat was gebeurd beval Hij Zijn geest in de handen van Zijn Vader. Zijn aardse lichaam werd door Zijn vrienden in een graf gelegd, maar in de geest stond Hij op in het dodenrijk en zo verscheen er in die duisternis plotseling een hemelse lichtglans. De demonen schrokken zich wezenloos zodat rotsen scheurden en de aarde beefde. Daar, in het dodenrijk, heeft Jezus Zijn evangelie verteld aan degenen die het nog nooit hadden gehoord en toen Hij dan ook later ten hemel voer voor de ogen van Zijn discipelen, werd Gij door een wolk van gelovige mensen meegenomen. Ze gingen met Hem mee, omhoog, want`òpgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen (van de duivel) met Zich mee" (Ef 4:8).

En zó, in een wolk van getuigen, zal Hij weerkeren, want in die wolk, zijn volk, is Hij aanwezig, de parousia, waarin Hij zich zal openbaren. Wat een bevrijding en wat een verlossing. Wat een heerlijk evangelie, wat een toekomst om te omarmen.

RISEN - Duurt Sikkens
Hanging on the cross and in extreme pain Jesus fought the good fight and conquered spiritual death. He won the fight for spiritual life. And afterwards He commended His spirit into the hands of His Father. His earthly body was taken by His friends and put in a grave, but in the spirit He rose up in the kingdom of death and suddenly there was a great divine shining light. The demons were so frightened and shocked that rocks cracked and split, and the earth shook. And there, in the kingdom of death, Jesus told the story of the gospel to those who had never heard it, and then when He rose up again to heaven before the eyes of His disciples, He was accompanied by a cloud of believers.

Reactions, reactie, Reaction, comentarios, commentaires
Stuur uw reactie naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Senden Sie Ihre Reaction zu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Send your reaction to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Envíe sus comentarios This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Envoyez vos commentaires à This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.