Algemeen
Deze disclaimer ("Disclaimer") is van toepassing op de internetsite van VOX Worldwide hierna te noemen VOX, gevestigd te Amersfoort. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite
Ieder gebruik van deze internetsite dat andere internetgebruikers kan hinderen, dat de werking en/of de functies van deze internetsite op welke wijze dan ook in gevaar kan brengen of kan verstoren, of dat de informatie die wordt verstrekt via deze internetsite of de onderliggende software en/of hardware kan wijzigen dan wel aantasten, is niet toegestaan.

Beschikbare artikelen en downloads
Het downloaden van artikelen en/of geluidfragmenten is toegestaan voor gebruik zoals omschreven in de missie van VOX.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
VOX streeft er naar deze internetsite zorgvuldig samen te stellen en te onderhouden. VOX garandeert de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de informatie op haar internetsite niettemin niet. Iedere aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze internsite waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit: (a) gebreken, virussen of andere storingen aan de apparatuur en de software in verband met de toegang of het gebruik van deze internetsite, (b) de informatie die wordt verstrekt op of via de internetsite, (c) het onderscheppen, de wijziging of het misbruik van informatie die wordt doorgestuurd aan VOX of die wordt doorgestuurd aan u, (d) de werking of niet-beschikbaarheid van deze internetsite, (e) misbruik van deze internetsite, (f) het verlies van gegevens, (g) het downloaden of het gebruik van software die beschikbaar is gemaakt door deze internetsite, (h) iedere actie of beslissing die door u is ondernomen of genomen op basis van de informatie die is verstrekt op of via deze internetsite, of (i) claims van derden in verband met het gebruik van deze internetsite, wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen en vorderingen uit hoofde van, of in verband met, deze internetsite zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Wijzigingen
VOX behoudt zich het recht voor om de internetsite, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te vernieuwen dan wel te actualiseren. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Laatst herzien op  augustus 2023