Monday, February 06, 2023

“He’s got the whole wide world in His hands”

Text Size

666, de betekenis van het getal in de Openbaring van Johannes - Duurt Sikkens

Goedemorgen broeders en zusters. Vanmorgen wilde ik eens een poging wagen om wat kennis op te doen.
Wil je eerst eens opzoeken Mattheüs 24. Jezus houdt een lange toespraak met gelijkenissen over waar het in de eindtijd allemaal naartoe gaat. Het wordt ook wel de tweede bergrede genoemd. Hij zegt dan in vers 15: “Als je dan – let op dat ‘dan’ -  als je dan de gruwel der verwoesting waarvan door de profeet Daniël gesproken is, -  ‘ op de heilige plaats ziet staan’. Letterlijk staat er: ‘ in de heilige plaats ziet staan’. Er is dus sprake van ‘een gruwel van verwoesting in de heilige plaats’. Marcus zegt in hoofdstuk 13 vers 14: “Als je het op de plaats ziet staan waar hij niet hóórt.” Deze gruwel hoort niet in de tempel. Nu naar Daniël 12 vers 11, helemaal aan ’t end: ‘Van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht’ -daar heb je die gruwel-. Wat staat er dan voor ‘dagelijks offer’ ? Daar staat in het Engels ‘perpetual sacrifice’, oftewel: ‘een eeuwigdurend offer’. En wat is dat eeuwigdurende offer? Dat is het offer van Jezus wat eeuwig telt. En dit offer van Jezus dat de basis is van ons christelijk leven verdwijnt langzamerhand uit het denken en wordt kennelijk vervangen door iets gruwelijks. Nou staat er in een Engelse vertaling zelfs het woord ‘change’, dat is een ruil, een wisseling. En de heilige plaats, wat is dat? De heilige plaats, dat is de tempel van God, niet de zichtbare maar de onzichtbare waarin Hij woont in de Geest. Dat zijn de Geestvervulde christenen. Met andere woorden: Wij zijn Zijn tempel. Historici hebben gezegd: “Ja, er is een keizer geweest die het brandofferaltaar uit de tempel in Jeruzalem heeft verwijderd en daar een ander beeld voor in de plaats gezet heeft en het is wel vaker in de geschiedenis gebeurd dat er in de tempel in Jeruzalem een afgod werd neergezet, Astarte bijvoorbeeld. Er komt dus een andere bewoner. Lees in dit verband eens Ezechiël 28, beginnend bij vers 1. Daar staat: ‘Mensenkind, zeg eens tegen de vorst van Tyrus’ – deze koning woont op een eiland, midden in zee. Die berg in zee betekent dat het een geestelijke macht is die zijn basis heeft onder in het dodenrijk en zich manifesteert op aarde, want hij komt boven water uit. Deze vorst van Tyrus is een beeld van de antichrist.- Dan zegt God tegen Ezechiël: “ Weet je wat je eens tegen hem moet zeggen?”- “Omdat je hart hoogmoedig geworden is en omdat jij zegt: ik ben een god” – letterlijk staat er: ‘ik ben god.’ En in de Statenvertaling staat zelfs: ‘Ik zit in gods stoel.’  “Omdat je hoogmoedig bent geworden en zegt dat je god bent  - terwijl je een mens bent en geen god - en jij je in je hart gelijk stelt met een god. Omdat je dat allemaal zegt, zal je eens verslagen worden”, zie vers 10. Lees in dit verband maar eens wat Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 2: 1-12 en vooral vers 3 en 4. Eerst komt er de afval van mensen die eerst gedoopt zijn met de Geest van God en tòch  daarna zélf kiezen voor een wisseling. Die wìllen dat, want ze zeggen: “De Heilige Geest, ik kan er eigenlijk niks mee. Daar gaat ook zo weinig sensatie vanuit. Het is te onopvallend en er moet wat gebeuren. Er moeten machtige wonderen en tekenen plaatsvinden om de wereld te imponeren.” De Heilige Geest wordt dan bedroefd. Dat is jammer, want de Heilige Geest is zo bescheiden. Die houdt niet van kracht en geweld. Integendeel. En dan wordt de Geest bedroefd en dooft uit. Dan ontstaat er een open ruimte in de menselijke geest die dan dankbaar wordt ingenomen door de anti-christelijke geest. Waarom kiezen deze teleurgestelde mensen daarvoor? “Nou”,  zegt Petrus “omdat het zo lang duurt allemaal. Waar blijft de dag van zijn komst?” Letterlijk staat er in 2 Petrus 3 vers 4: ‘Waar blijft nou zijn parousia?’Het duurt zo lang! En willens en wetens, dus ze willen het en ze weten het, ontgaat het hen dat God heel anders werkt dan  dat zij willen. Er moet actie ondernomen worden, er moet wat gebeuren. “Nou”, zegt Paulus “jullie snappen er nog helemaal niks van, want éérst komt de afval. Eerst komt er een mensensoort naar boven - die noemen zich natuurlijk christenen - ,  die hebben gekozen voor het tegendeel en die noem ik, zegt Paulus “de wettelozen”. Dat kun je allemaal nalezen in 2 Thessalonicenzen 2. Lees het thuis maar eens goed na, want daar staat het haarfijn helemaal uitgestippeld.

 
Deze geest van de anti-christ wil in de woning die God voor Zichzelf heeft bestemd, namelijk de mens, de menselijke geest. “Ik wil daar regeren”, zegt hij. En ik denk wel eens, dat op het ogenblik de wereld daar een beetje bouwrijp voor gemaakt wordt. Want er is namelijk een overvloed aan spiritualiteit. Nou heb je dat vaker rond eeuwwisselingen en  milleniumwisseling. Maar die óverdadige aandacht voor spiritualiteit in kunst, film, literatuur, tv......., contacten maken in de geestelijke wereld is momenteel erg opvallend. Daarnaast blijft nog steeds de roep bestaan om grote, geestelijke leiders, charismatische figuren die wat te vertellen hebben. Deze willen ook heel graag massale bewegingen. Dus niet een klein clubje ergens onopvallend in een land. Daaraan is toch geen eer te behalen! Nee, het moeten wereldwijde bewegingen worden met miljoenen aanhangers en dat alles in de naam van de Heer. En de leiders daarvan, dat zijn mensen die beweren: “Wij zijn de zonen gods waarop de schepping wacht.” Als ze dat van zichzelf zeggen, dan hebben ze er nog niets van begrepen. Ze beweren: “Wij zijn het. Wij zijn de speciale gezalfden des heren.”  “Ze maken zich tot een god”, zegt Paulus, in 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. Heb je het Jezus ooit van zichzelf horen zeggen? Nee. In de komende tijd werpen zij zich op als de grote vredestichters op aarde en ze zullen, ook door middel van bedrieglijke wonderen, heel veel aanhang krijgen. Het wordt een wereldwijde politiek-religieuze partij. Zij treden op als de grote wereldredders, ja.
 
‘Als God zijn’, is de oudste verleiding die er bestaat. ‘Weet gij niet dat je, als je daarvan eet, als God zult zijn.’ Dus zij eten van de geestelijke boom van kennis van goed en kwaad, maar goed en kwaad bestaat niet samen. Het lijkt goed, maar het is kwaad. Die oude leugen: “Wij zijn als God” wordt vlees en bloed in de anti-christ. En als het kan, moet de wereld één van taal en spraak worden, zodat ze het allemaal over hetzelfde hebben, de héle wereld. Net als vroeger de stad Babel, één van taal en spraak. Babel: 'Poort der goden’. De boze geesten hebben daar vrij spel. En dan zie je daar dat reusachtige bouwwerk verrijzen in de onzienlijke wereld. In Openbaring 18 vers 2 staat dat deze enorme geestelijke stad een woonplaats is van alle onreine geesten. Dat zijn er nogal wat! En zo wordt de hele aarde meegesleept. De héle aarde gaat er in verbazing achteraan. En zet daar nou eens dat kleine, mobiele tabernakeltje van onze Vader tegenover. Wat een verschil! En denk eens in dit verband aan de uitspraak van Jezus in Lucas 12 vers 32: “Wees niet bang, jullie kleine kudde, want het heeft jullie Vader behaagd jullie het koninkrijk te geven.”
 
Ik ga naar Openbaringen. Letterlijk staat er ‘apocalyps’, dat betekent ‘weghalen van een sluier’. Jezus heeft in Mattheüs 24 en 25 heel veel verteld over deze toekomende dingen. Hoe er eerst een afval komt en allemaal van die valse christussen. Het woord ‘christos’ betekent gezalfde. Dus om het woord ‘antichrist’ goed te begrijpen, betekent dat eigenlijk een ‘tegengezalfde’. Dat is iemand die met een andere geest gedoopt is dan de Heilige Geest, al blijft die geest zich heilige geest noemen. Het is een àndere geest. Deze mensen kennen de leer van het Koninkrijk der hemelen; ze weten heel veel van de onzichtbare wereld, de hemel.  De woorden doop, wedergeboorte, enzovoort zijn hen niet onbekend. Maar op een gegeven moment kiezen ze tòch voor iets anders. Dus eerst hebben ze het goede gekozen en daarna kiezen ze tòch voor het kwade, omdat er diep in hun hart een verkeerd motief zat. Ze willen langs een andere weg ‘als God zijn’. Eigenlijk willen ze heersen en niet dienen. Helemaal in de lijn van de gedachtewereld van de duivel. Daarom is het van levensbelang dat de mensen een goed beeld van God krijgen. Hij is liefde. Hij is een liefdevolle Vader waarin geen spoortje van duisternis te vinden is. Hij is enkel goed. Er is in Hem geen geweld noch heerszucht. En Zijn schapen, die kleine kudde, kennen de stem van de goede herder. En in de
 
 huidige religieuze chaos worden zij daar doorheen geleid. En die weg waarlangs deze schapen gaan is smal. Dàt is nu de smalle weg.   
 
Openbaring 13, wil je dat eens opzoeken? Openbaring 13 vers 1: ‘Ik zag uit de zee – daar heb je dat gruwelijke dodenrijk -  een beest opkomen.’ Dat is een sterke boze geest. Die is opgeroepen door de boze (zie Openbaring 12 vers 18). De duivel staat op het strand van de zee en dan roept hij zijn grootste en machtigste troef op uit de afgrond. Een monster van een reptiel. En dàt is nou de geest van de antichrist, met op zijn kop namen van godslastering. En wat zijn nou namen van godslastering? Dat zijn geen vloeken, maar namen van God en van Jezus, goddelijke eigenschappen als goedheid, heerlijkheid, liefde, majesteit, heil, zoonschap enz. Daarmee tooit hij zich om de mensen te verleiden. En hij noemt zichzelf natuurlijk ‘heilige geest’, ja. Hij gebruikt precies dezelfde woorden als wij. Dus als er vandaag de dag iets nodig is, dan is het wel het onderscheid van geesten. En kijk eens naar vers 11: ‘Ik zag een ander beest opkomen uit de aarde’. Dàt is nou de mens, die zich laat inspireren door die geest. Wanneer zij samenwerken ontstaat dus de antichrist; de tegengezalfde, de tegenkandidaat. De grootste troef van de boze. In vers 11 staat dat hij spreekt als de draak en lijkt op het lam van God, onze Heer Jezus. Wat een oplichter! Hij zegt dat hij de wedergekomen christus is, de mens die beweert dat hij goddelijk is. Laten we maar bidden dat we niet in die verzoeking komen, om dat te geloven. Of nog erger, om dat te doen. Dàt is nou die gruwel die verwoesting aanricht in de mens.
 
Moet je eens kijken naar vers 4 hoe dat beest aanbeden wordt. ‘De hele aarde’ – dat zijn er veel hoor! Alle mensen, via de moderne communicatiemiddelen, gaan erachter aan. Met verbázing! En wat doen ze? Ze gaan aanbidden. Stel je deze massale happenings nu eens voor. Aanbiddend, lovend, prijzend. Een onafzienbare menigte, wereldwijd, die zich helemaal overgeeft aan deze geest. Het is ongelooflijk, maar iedereen wordt meegesleept. Er staat dan ook: ‘Wie is aan u gelijk”. Dat wordt van God gezegd in het Oude Testament, bijvoorbeeld in Psalm 71 vers 19, maar hier heeft deze geest het zich toegeëigend. Dat is godslasterlijk. De antichrist is dus de belichaming van de geest van die antichrist. En hij gebruikt dezelfde woorden als Jezus. Immers, hij heeft alle macht van de duivel gekregen en deze laatste is de overste van deze wereld. De antichrist krijgt alle wereldmacht.
Johannes zegt niet voor niks: “Beproef elke geest of die uit God is.” En dat gaat niet over een engel of een boze geest. Het gaat over mensen. Kijk maar goed uit of een mens uit God geboren is of niet. Hij zal dan ook wel zeggen: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, of  “Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.” Hij gebruikt precies dezelfde woorden en dáárom is hij zo moeilijk te onderscheiden.
Deze zogenaamde zonen van god zijn verwekt door de vader der leugen. Het zijn geen bescheiden, liefdevolle kinderen Gods maar ze willen heersen over de mensheid. Denk aan de uitdrukking ‘Vader, Geest en Zoon’. Die kun je hier ook toepassen:  De vader der leugen, de tegengeest, en die levert ook zonen op. Hoe noemt Jezus zulke christussen? Valse hè. Maar wat staat er in het Grieks? ‘ Pseudo’, dus dat is ‘net echt’. Het lijkt allemaal zo mooi, maar deze schijn bedriegt.
Openbaring 13 vers 16: ‘Allen krijgen een merkteken op hoofd en hand’, dat wil zeggen de denkwereld en de handelingen, de werken. Dat merkteken is een teken in de geest van de mens. Dat zit van binnen. Het is de doop met de verkeerde geest.
 
En nou moet je eens kijken naar Daniël 2. Het bekende verhaal ga ik niet opnieuw vertellen over dat grote gouden beeld van zo’n 30 meter hoog. Alleen wil ik wijzen op het voetstuk, de basis van het beeld uit de droom van Nebukadnezar en waarover Daniël de uitleg geeft. De basis van dit beeld is een mengsel van leem en ijzer. Leem is een beeld van de aardse mens en ijzer was in die tijd het enige metaal dat als onrein bekend stond, vooral omdat er alleen maar wapens van werden gemaakt. Nu staat er in vers 43 dat ze zich ‘door huwelijksgemeenschap vermengen’. En ijzer en leem verdragen elkaar niet. IJzer is het metaal van de antichrist. En de menselijke geest en de geest van de antichrist hòren niet bij elkaar. Ze zijn wezensvreemd aan elkaar. De Geest van God hoort uiteindelijk in de mens,  niet deze gruwelijke geest. Zò heeft God het bedacht. Maar naar aanleiding van die droom richt de koning van Babel, het anti-christelijke rijk, dat gouden beeld op, maar hij maakt hem hélemaal van goud. En wie moeten zich daarvoor buigen? De héle bewoonde wereld. Héél veel muziek erbij want dat sleept mee en iedereen moet aanbidden. Maar nou gaat het mij om dat beeld, dat is 60 bij 6. Doe er nou eens één dimensie bij. We hebben 6 al en 60 en nu nog één dimensie erbij:  600. Dààr heb je het getal van het beest, 666,  en wat staat ervan in Openbaring 13 vers 18? Het is het getal van een mens. Het getal 600 geeft de diepte van de denkwereld van die geest aan. Een dimensie van diepe duisternis. De gemeente in Tyatira – zie Openbaring 2 vers 24 – had ‘de diepte des satans’ leren kennen.’ Dat is het gevaarlijkste terrein dat er is. Wìj leren de diepte Gods kennen door middel van de heilige Geest. Maar door die anti-geest leer je de diepte van de duivel kennen, zijn gedachtewereld. En dat wìl je toch niet! Dat hóórt niet bij een mens. Daarmee wil je geen gemeenschap hebben. Maar wie dat wèl willen zijn degenen die macht willen hebben over de aarde. En die politiek-religieuze macht krijgen ze. Denk in dit verband eens aan één van de voorstellen van  de duivel waarmee Jezus werd verzocht. “Als je mij aanbidt, zei de duivel, “geef ik je alle macht op aarde”. Jezus is staande gebleven, ja. Wat een verzoeking. Zou je er zelf voor vallen? Stel dat je het in de wereld voor het zeggen zou kunnen krijgen, geestelijk en politiek. Zou je ervoor gaan? De hele aarde ligt aan je voeten en iedereen aanbidt het beeld. Zie Openbaring 13 vers 15.   En er is net als in het oude Babel heel veel muziek bij. Ik ben wel eens in een gemeente geweest waar horen en zien je verging. Ik kon haast niet eens meer zelf denken. En ik denk dat dát ook de bedoeling is. En toen heb ik me maar afgesloten, gewoon, dat kan, voor die enorme herrie. En je merkt binnen in je: heerlijk stil. Het kan, God is bij jou in rust. Hij is een God van stilte. Een God van liefde en eenvoud. Zijn Geest is ook de Geest van eenvoud.
 
Wij gaan terug naar het verhaal. Weet je wat Nebukadnezar betekent? Het komt hierop neer: ‘De god van de wijsheid, beschermde erfzoon’. Dat is eigenlijk een prachtige titel die best op Jezus zou kunnen slaan, ware het niet dat het van heidense oorsprong is. Ik bedoel, de zonen van deze god, de zonen des verderfs zeggen eigenlijk hetzelfde als wij, maar het is een àndere vader en een àndere geest en een àndere erfzoon. Een tegenbeeld van Jezus, die alle dingen heeft geërfd van zijn Vader.   De valse christussen, de leugenprofeten, zijn meedogenloos. In Daniël 8 vers 23 wordt nog een typering gegeven: hij is hard van aangezicht en – ‘bedreven in listen.’ En listigheid is dé eigenschap van de slang. Lees maar: ‘Hij is bedreven in listen en zijn kracht zal sterk zijn, maar niet door eigen kracht en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen en alles wat hij onderneemt gelukt.’ O, dan weet ik best welke psalm hij gaat zingen. Ik denk psalm 1 vers 3. Hij is zó listig, zó schijnheilig. Hij is het ultieme tegenbeeld van onze heer Jezus die zo zachtmoedig is en nederig van hart. Wat een grote tegenstelling!
 
Het geestelijke kenmerk van die anti-christelijke mens is dus dat getal, maar er staan ook nog een paar namen van hem in de bijbel. Jesaja heeft er een paar genoemd. In Jesaja 14 vers 4 wordt de koning van Babel aangesproken en in vers 12 wordt hij beschreven als ‘morgenster’ en ‘zoon des dageraads’. Dat zijn benamingen die alleen onze God en Zijn zoon Jezus mogen dragen. In het Oude Testament wordt in Psalm 110 vers 3 God vergeleken met de dageraad want wij zijn uit God geboren, in tedere liefde verwekt. En Petrus zegt in zijn tweede brief, hoofdstuk 1 vers 19 dat de morgenster in onze harten opgaat. Dat is het woord van God, de levende Heer.
Wanneer deze tegen-koning van de valse kerk zich meester heeft gemaakt van deze namen is dat dus godslasterlijk. En verder noemt Jesaja hem ook: ‘Overweldiger der volken’. Nou, dàt is nou de ware aard van deze valse christus, want nooit gaat er geweld uit van God. Dat hebben we kunnen merken aan Zijn eerstgeboren zoon.
Tegenover al dit geestelijke geweld van het beest dat wordt aangeduid met het mensengetal 666 staat daar een kleine kudde schapen van God. Hoeveel zullen het er zijn? Hoeveel zullen het er zijn in die dagen? Ik noem ze maar ‘de zeven’. Tegenover drie keer zes zet ik maar de zeven van de kandelaar van God. En die kandelaar, dat is een beeld van de Heilige Geest, die zich verdeelt in zevenen, de zeven geesten voor Gods troon. Ja, dat is één geest, maar die heeft zich verdeeld over die zeven gemeenten. Dus al die gemeenten waarin Gods Geest is, dat kun je de zeven gemeenten noemen. Het is een verzamelbegrip. En zeven is ook vaak een getal van volheid. Het zijn allemaal beelden en de kandelaar met die zeven stille vlammetjes is toch heel wat anders dan het verterende vuur van de draak.
Daarom begint Jezus zijn toespraak in Mattheüs 24 - met te zeggen: “Zie toe” en verder: “Weest niet verontrust. Laat je geen schrik aanjagen.” Daar begint Jezus mee, want Hij begrijpt heel goed dat je daardoor behoorlijk onrustig kunt worden. “Weest niet verontrust.” Ik vind het zo’n goeie, sterke uitspraak. “En je laat je ook niet verleiden”, zegt Hij meteen. “Die dingen moeten gebeuren”. Niet omdat Hij dat wil, maar omdat de duvel dat wil. “Weest niet verontrust. Dus als je bidt, bid dan dat je niet in verzoeking komt en dat we verlost worden van de boze”.  Het gaat erom dat je bezig bent met de dingen van dat Koninkrijk der hemelen, het Koninkrijk Gods, want die gedachtenwereld is zó rijk, daar kun je zo vól van zijn. En als je een keer sterft, dan gaat die gedachtenwereld gewoon mee! Die ontwikkeling gaat door.
Het begin van Genesis wordt weer duidelijk: je hebt het zaad van de vrouw en het zaad van de slang en ze worden beide rijp. En de één noemt zich de zonen Gods en de anderen zijn de kinderen Gods. Dus ik wou maar zeggen, hoe duidelijker en helderder ons het beeld van God wordt – Eén en al liefde. – hoe duidelijker en helderder jijzelf wordt, want wij worden gelijk aan Zijn beeld en gelijkenis. We worden vol van barmhartigheid. Als er iets is waar mensen behoefte aan hebben in deze wereld –  en dat ontroert me – dan is het wel een God van mededogen.  Wat hebben de mensen behoefte aan mededogen, iemand die je omarmt. Dan denk ik: “Ja, dát is het geheim van God. Ja, een God van mededogen. Want wie bemind wordt door de Vader heeft lief met de liefde waarmee hij wordt liefgehad. Laten we ons verdiepen in die tedere liefde, dàt is de diepte van God.
 
Amen.
 
Gebed
Vader, wij bidden dat we niet in verzoeking komen maar dat we worden verlost van de boze. En dat er uiteindelijk ook van ons gezegd kan worden dat we barmhartig zijn. We bidden hetzelfde voor de gelovigen die dit horen. En dat ze beseffen hoeveel U van ze houdt, zoals ze zijn. Dat het niet gaat om allerlei krachtsinspanningen voor U maar dat we ons toevertrouwen durven aan uw milde handen en ons daar veilig weten tegenover al het geweld. Vader, U bent één en al liefde!
Amen.


Bent u aangesproken door deze preek? Geef een reactie op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Maak de VOX website verder bekend en geef het evangelie van Jezus Christus door!