Monday, February 06, 2023

“He’s got the whole wide world in His hands”

Text Size

Noach vond genade in de ogen des Heren - Hebreëen 11:7 - Duurt Sikkens

Ik wil lezen uit Hebreëen 11:7.
Door het geloof (beter gezegd door zijn geloof) heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt. Nou, de dingen van vroeger zijn ons tot voorbeeld geschied, dus ik wil maar eens wat nadenken over Noach. Kijk een klein gedeelte van de bijbel, vanaf het begin eigenlijk, vanaf het allereerste begin tot en met het eerste mensenpaar, toen was het allemaal nog goed. God had alleen goede dingen geschapen, mooie dingen. Hij zag ook dat het goed was. Je hebt namelijk wel eens mensen die het beter willen doen.Daarom doen ze zo hun best. Maar God zegt:" Het is goed" en dat is voldoende. Toen kreeg de mens de opdracht: "Vervul de aarde, bedwing haar." Ik lees dat liever een klein beetje anders. "Vervul de aarde, breng haar tot volheid, laat maar groeien en bloeien." Inplaats van bedwingen kun je beter lezen: Beheren Daar zit geen dwang achter. Zoals er ook van de hof gezegd wordt: "Bewaar haar." Prachtig beeld van het bewaren van je innerlijk, je ziel. Dat begon in het paradijs, maar het ging mis, de zonde deed haar intrede, dus de duivel en de dood gingen heersen. Dat is wat!
En dat via de mens. Wat is er door God heengegaan toen Hij dat zag gebeuren? Want de mens werd ongeschikt gemaakt voor het doel van God. Het doel van God is dat je met Hem lééft, met Hem omgaat, eeuwig. Maar nu was hij dat samenleven kwijtgeraakt.
En vanaf Adam tot aan de zondvloed, dat was een lange periode, denk ik dat toen die aarde wel vervuld was. Men heeft wel eens uitgerekend dat er toen, vlak voor de zondvloed net zoveel mensen woonden als vandaag de dag in 2003 Een geleerde heeft dat allemaal eens uitgezocht.
Er waren ongelooflijk veel mensen en beschavingen, dus de aarde was behoorlijk vervuld. En het beheren? Daarvan was weinig sprake. Het werd heersen. Ja. Door vele geweldenaars, o. a. de beruchte Nimrod. De mensen waren toen zeer natuurlijk bezig, er was veel geweld, moord en doodslag, corruptie. Ze deden maar war ze wilden, of volgens Genesis 6:5, de overleggingen van hun hart waren altijd boos en toen berouwde het de Here en het smartte Hem in Zijn hart." Ja, moord en doodslag, corruptie, er is niets nieuws onder de zon. "In wat voor wereld leven wij?" roepen de mensen wel eens. Nou niet zo'n beste. De Heer Jezus zei eens: "Ze zijn bezig met eten en drinken en met huwelijken,... Ik wou het maar een beetje uitbreiden met carriereplanning, je huis, je prestatiedrang en rivaliteit. En wat zegt Hij er achteraan in Matth 24:39? "De mensen die daarmee bezig zijn merken niets." Die merken helemaal niets, nee. Het is vandaag de dag precies zo, want de gemiddelde mens, is niet op zoek naar onze Vader, die zoekt niet Zijn Koninkrijk. En dan heb je de bijbel in je vingers, het oude testament, meer hadden Jezus en zijn volgelingen niet. Dat noemden ze de schriften. En vanaf de zondeval, gaan de schriften hierover: "Hoe krijg ik de mens weer bij Mij terug." Het gaat er dus niet over, hoe duw Ik die mens nog verder in de vernieling, de mens, die het allemaal verprutst heeft, zodat God zou zeggen: " Ik laat hem los, voor mij hoeft het echt niet meer, en Ik begin op een andere planeet een nieuwe schepping." Dat had gekund. Maar dan merk je in die schriften dat Hij zoekt naar de
mens. Eigenlijk is het telkens weer:" Mens begin weer bij Mij, want Ik ben het begin." En zo hield Hij via Noach Zijn schepping vast. 't Is wel een dunne draad, maar Hij houdt hem toch maar vast in Noach. Dus door het geloof van Noach. Maar wat denk je van het geloof van God ? Hij dacht, Via die ene kan Ik toch die hele schepping weer op één of andere manier vasthouden. Noach, een dun draadje. En wat denk je van Jezus, een klein mensenkind opgegroeid tot één mens, waar God eigenlijk de hele schepping weer aan wil ophangen. Dat duidt toch wel op het geloof van God hoor. Maar toentertijd vond Hij aansluiting bij Noach. Noach betekent: "rust." Geen imponerende figuur.
Zijn vader zei van Noach toen die geboren werd: "Deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid onzer handen op deze aardbodem, die de Here vervloekt heeft." Dan kun je je voorstellen dat er een grote behoefte is aan rust.
Dat is een profetie over een trooster. Troosten. Een mooi woord. Zo lief heeft God de wereld, dat Hij Noach zond. Noach wordt "de prediker genoemd der gerechtigheid, een trooster." Zo lief heeft God de wereld dat Hij Moses heeft gezonden, en de profeten gestuurd. Hij heeft alsmaar geprobeerd om die geliefde wereld van Hem, die kosmos, weer bij Hem te brengen, zodat deze weer in Zijn handen kwam. Hij heeft Jezus gezonden en Hij zendt ook anderen, Hij zendt ook ons. Wij zijn gezondenen om de mensen te troosten, overeind te helpen. Dus de eerste herschepping, zal ik maar zeggen, via Noach, die begon met een trooster en de werkelijke herschepping met Jezus Christus... Jezus was ook een trooster, want Hij zegt in Joh 14:16 van de Heilige Geest dat deze een "andere trooster " is. Dat was Hijzelf dus ook. En er staat in het Grieks een woord, dat betekent ondersteuner, advocaat. Iemand die het rechtmatig voor je opneemt.

En als wij, na Zijn verdwijnen, de Heilige Geest ontvangen hebben, hebben wij diezelfde Geest ontvangen die Jezus eerst had ontvangen. De Heilige Geest heeft van jongetje Jezus een Christus gemaakt. Jezus is zijn hele leven geleid, opgevoed, heeft geléérd zachtmoedig te zijn, heeft geléérd om goed te reageren, Hij heeft geléérd om met de plannen van God behoedzaaam om te gaan. Hij zei, toen Hij wegging: "Die Geest ontvangen jullie." Laat jullie nu op dezelfde wijze opvoeden. Dan kun je in alle bescheidenheid geestelijk volwassen worden. De Geest is onze leraar. Terug naar Noach. 0, wat hebben ze gelachen om hem. Ze hebben zich echt gek gelachen: midden op het land een redding boot bouwen. Maar Noach dacht anders omdat hij God verstond. Noach keek God aan, en Noach vond genade in Zijn ogen. Ik zie het voor me. Hij tastte Gods gezicht af en wat vond hij ? Een genadige God. Een God met een warm kloppend hart voor de mens, een God zonder geweld. Een God vol liefde. En de liefde is niet een van Zijn vele eigenschappen. Nee, Hij "is"liefde. Noach zag Zijn wezen voor zover hij dat kon zien. Ook lazen wij dat Noach een Godspraak had ontvangen.
God dacht, aan hém kan Ik mijn gedachten kwijt.
Profetieën en godsspraken dienen altijd om op te beuren, om troosten, te bemoedigen, altijd. Die duiden of het nu om een hele persoonlijke situatie is of in het algemeen, altijd een weg aan om ergens "uit" te komen, een weg ter ontkoming. Noach wordt prediker der gerechtigheid genoemd. Reken maar niet dat hij stad en land is afgegaan met krantjes en foldertjes van: "Mensen het wordt niks, luister nou maar naar mij. Het is 5 voor 12. Weet je, het prediken van Noach, lag, naar mijn mening, in het bouwen van die ark zelf. Hoelang heeft hij erover gedaan ? Ik weet het niet precies, 120 jaar ?.
Maar voor dat je de kiel gelegd hebt.... Dat vergt heel wat plannen maken.Maar het feit dat hij gewoon bezig was, met Gods reddingboot, dat was zijn prediking.
Onverstoorbaar doorgaan met de dingen van zijn hemelse Vader. Ja, ik denk dat dat het geheim is. Het Koninkrijk Gods bestaat niet uit woorden. Nee, hij ging rustig door met Gods werk. Wat een man hè ? 120 jaar jaar lang bouwen aan een boot vèr van de open zee...
Zo ga je dan in dat oude testament, in die schriften, op zoek naar uitspraken van God. Maar dan moet je uitgaan van het axioma van: "God is goed." God is goed voor iedereen. Voor goedwillenden en voor kwaadaardigen. Want Hij verloochent zichzelf niet. Het denken van de mensen toen, maar ook nu, is zo versluierd. Er staat in Openbaring dat er voor de zon "een haren zak hangt." Heb je dat wel eens gelezen? Dus het aangezicht van God is verduisterd voor de mensen op aarde... en een haren zak is altijd het teken van rouw en van dood. Zo komen filosofen en zelfs theologen tot de uitspraak : "God is dood." Heel veel Godgelovigen hebben moeite met God. Waarom Hij niets aan deze wereld doet, Hij moet toch eens ingrijpen, met straffe hand, en eindelijk eens in Jeruzalem een tempel bouwen. Johannes schrijft dat er in God helemaal geen duisternis is, en als het er niet in zit kan het er ook niet uitkomen toch? Dacht je nou dat Hij zijn eigen schepping gaat aantasten? Dat Hij bij zichzelf zou zeggen: "Laat ik eens een zondvloed verzinnen of zo, ter waarschuwing, zodat mensen zich tot Mij bekeren. Of dat Hij de boel maar in brand steekt ? Aardbevingen ? Overstromingen ? Terrorisme ?
Dat zal ze weer terug brengen tot Mij ? Wat een afschuwelijk Godsbeeld: Angstig, vreeswekkend... onberekenbaar... Nooit heeft God ziekte bedacht, nooit één zonde bedacht, dat komt gewoon niet in Hem op. De dood, nooit bedacht. Iemand iets ellendigs toewensen ? Dan moet Hij wel eerst iets ellendigs verzinnen, het komt niet in Hem 'op. De vader van al die ellende, dat is de vader der leugen, die heeft het in zichzelf bedacht. De "tegengod", is de overste van deze wereld. Je kan wel zeggen: God houdt de wereld in zijn hand, maar de boze regeert daarover met keiharde hand en ook sluw. Dat betekent dus: De wereld ligt in het boze, die ligt onder een vloek, dat is de heerschappij van de boze. Maar Jezus heeft ons God laten zien. Hij was een unieke leraar. En de Heilige Geest brengt ons alles weer te binnen wat de Zoon ons vertellen wil. Jezus zegt: De Geest neemt het uit het Mijne, en Ik heb alles gekregen van God, dus... Het hele Oude Testament wijst toch op de Christus. En waar denk je aan bij het woord Christus...? Aan één of aan meer... ? Jezus heeft als eerste de Vader verklaard, uitgelegd, Hij heeft de Vader doen kennen, zegt Johannes1:18,uit de schriften.
Denk maar eens aan de Emmausgangers, die herkenden Hem niet, hij had een
andere gedaante aangenomen, maar terwijl ze praatten, begon hun hart weer op te leven en Hij verklaart hen de Christus uit de Schriften. En dan begint Hij bij Moses, dat is Genesis, en dan legt Hij uit waar de Schrift op doelt. En ineens denken ze: "Dat moet Hem wezen." En toen verdween Hij. Jezus wees de mensen altijd op Zijn Vader. Maar die profeten en profetessen in het oude verbond, ach, wat stonden die vaak alleen met hun profetieën.
Waarom? Omdat ze zo dicht bij God stonden. Als je dicht bij God staat, sta je op de wereld vrij alleen. Ja, wat ze zeiden ging namelijk tegen het heersende Godsbeeld in. Geen gewelddadige God, geen angstwekkende, almachtige despoot. Hoor wat Jesaja zegt in 30:15: "Door bekering en rust zullen jullie verlost worden en in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, maar jullie hebben niet gewild." Rust en stilte zijn eigenschappen van God en dat is goed voor de mens.
Het Koninkrijk van God waarover Jezus altijd sprak is onopvallend, wars van lawaai en uiterlijk vertoon, zonder geweld. Jezus was dan ook geen imponerende persoonlijkheid op aarde. Hij was niet bedacht op de dingen van de mensen. Jesaja zegt in 53:2:"dat Hij geen gestalte noch luister had."
De profeten zeiden zulke mooie dingen, ware dingen en dat pikte de overste dezer wereld niet. Denk eens aan Noach, Mozes, Abraham (die worden profeet genoem ) Jesaja, Jeremia, Debora, Hanna, allemaal hebben ze gewezen op dé leraar der gerechtigheid. Dat is "de zoon van David", nee niet Salomo, maar dé zoon van David, Jezus. Iemand beter dan zij. En het ontroerende van Jezus vind ik altijd dat Hij van leerling leraar werd. De beste leraren, dat heb ik mijn leven lang onthouden, blijven altijd leerling, anders ben je een slechte leraar, want die weten alles altijd beter.... In 1 Petr 1: 10 en 11, wordt gesproken over zaligheid. Weet u wat dat is ? Dan ben je intens gelukkig. Vers 10:"Naar dat intense geluk hebben gezocht en gespeurdrprofeten die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben." Dus ze hebben niet alleen over Jezus geprofeteerd maar ook over,ons,-. En wie zijn "ons" ? Dat zijn degenen die Hem geloven. "Terwijl ze naspeurden op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van het lijden dat over de Christus zou komen ( Dus niet alleen over Jezus) en van de heerlijkheid daarna." Nou eens even doordenken: dus er is geprofeteerd over de Christus door de Geest van Christus. Mag ik het zo zeggen: Jezus was de eerste Christus. Christus betekent gezalfde, en Hij was de eerste, de hoogste, omdat Hij de minste was en Hij zegt: Dit voorbeeld is te volgen, want Ik ben ook een mens. Ik ben een mens en Ik ben zo geworden,anders ben ik niet na te volgen, en was het ondoenlijk. Er wordt ook gesproken over lijden en verdrukking. Heeft Noach wat moeten verduren? Me dunkt.. ..Jezus was de eerste Christus, en als je Hem volgt komt dus lijden en verdrukking over je.

Maar de profeten uit het oude verbond profeteerden onvolkomen. Paulus zegt dat ook in 1 Kor 13: 9 onvolkomen.Dus je moet door die oudtestamentische profetieën je weg zoeken: wat slaat nou op onsen wat niet. Dat is in onze gemeente toch ook zo, dat onvolkomen ons profeteren is. Daar sluipt wel eens wat in, 't is wel eens wat vermengd.... Maar hoe meer wij in de Geest zijn, hoe zuiverder dat ook wordt, hoe helderder de profetieën. Het hangt namelijk van ons niveau af. En dan ga je vanuit die vernieuwende inzichten, die schoonheid van dat Oude verbond ontdekken. Elke schriftgeleerde die tot God komt ( lees maar na in Matth13:52 ) wat haalt hij tevoorschijn ? Nieuwe én oude dingen. Eerst nieuwe, door de H Geest, en dan uit de oude. profetieën. Daar haal je zulke prachtige dingen uit.
 
Wonderlijk mooi en het is de Geest die je die dingen vertelt. Je hebt inzicht gekregen inGods woorden, je gaat de diepten Gods aftasten.
Job zegt ergens: "Heeft een mens niet zijn strijd hier op aarde?" Maar Job ontwikkelt zich en aan het eind zegt hij: "Excuus God, ik heb het niet begrepen, ik ben dom geweest. Dus tijdens zijn leven veranderde zijn inzicht. Dat gold voor Mozes, dat gold voor Abraham, en allemaal zijn ze op de weg der verandering gekomen, geleidelijk.
Jezus leerde zijn discipelen geestelijk denken want dat konden ze niet, echt niet.
Jullie snappen er helemaal niets van zei Jezus wel eens. Of ergens anders: "Jullie begrijpen het nog niet, maar later wel. Jezus was nogal gewoon in die dingen hoor. Later snappen jullie het wel.
Dus als ze jou direct niet snappen, is dat niet vreemd. Ook zegt Hij:"Jullie zullen de waarheid een keer verstaan, je zal het een keer begrijpen. Dié waarheid zal jullie een keer vrijmaken." Waarvan? Nou eerst maar eens van de foute voorstellingen die jullie hebben van God. Jullie zien Hem nog steeds niet zoals Hij is. Ik ken Hem, daarom vertel Ik het jullie steeds maar, die waarheid en dat maakt je vrij van foute godsbeelden. Dat maakt je vrij in je denken over God. Hij maakt je ook de waarheid bekend over jezelf ( en daar ben ik verschrikkelijk blij mee) Wie ben ik eigenlijk? Ken je die vraag? 't Is dé vraag van vandaag de dag. Wie ben ik? En dan kun je wel eindeloos aan zelfbespiegeling doen, en eindeloos met jezelf bezig zijn, maar kijk toch eens naar je Vader, dan wordt je vrij van allerlei rare voorstellingen van jezelf. En dan ga je zien wie je werkelijk bent.
Je zult Hem zien gelijk Hij is, maar dat komt omdat Hij jou ziet gelijk jij bent. En dat is een diep geheim. Dat is mooi, dan wordt je getroost, dan krijg je rust. De leugens worden ontmaskerd,"de sluier die alle natieën bedekt," die wordt weggetrokken zegt Jesaja in 25:7 en 8 Dat slaat niet alleen op de dood, maar ook op de mistige sluiers die een helder denken over God, over jezelf , over medemensen, in de weg liggen.
En ken je dat afschuwelijke leerstuk, dat in allerlei kerken en kringen verteld wordt, dat je eigen “ik” eerst kapot moet om vervolgens dan pas God tot zijn recht te kunnen laten komen? Wat een leugen! Kijk eens, hier heb ik een bloembolletje in mijn hand. Stel dat je zegt: "Ik moet het eerst kapot maken." Een kind kan je dan vertellen dat er niets van terecht komt. Dit bolletje, dat weinig kleur en gestalte heeft, zal geplant moeten worden, want als het op zichzelf blijft, komt er nooit uit wat er in zit. Jezus is voor mij gestorven en ik ben "samengegroeid met hetgeen gelijk is aan Zijn dood" zegt Paulus in Rom 6:5. En dan komt het werkelijke leven eruit. Dit is de opstanding. Je wordt wie je bent.
Wat wil je nou, wil ik een prachtige bol worden, een prachtige opgepoetste noot? Of laat ik mij poten, onderdompelen in de dood van Jezus Christus zodat ik deel heb aan Zijn leven? Je komt vanzelf op! Je zal je ogen uitkijken als je ziet wat er uit komt.
God zegt tegen Noach; "Die wereld gaat eraan." ( dat heb ik niet bedacht maar ik zie het aankomen) bouw jij eens een reddingsboot. De schepping gaat er aan. "Mozes bouw jij ook eens een ark, doe er een tent omheen, ik zal je wel laten zien hoe het er uit ziet.
Salomo, bouw jij maar een tempel." Abraham, wat zie jij? Hij zegt: "Ik zie een prachtige hemelse stad." Ja het wordt een keer waar Abraham, Noach, het wordt een keer waar!
Jezus heeft alle drie gebouwd. Een ark der behoudenis, dat is zijn gemeente.
Hij heeft de verzoening tot stand gebracht, denk aan het verzoendeksel van de ark, en Hij is de eerste steen van de tempel, het begin van de nieuwe stad. Al die dingen zijn in Jezus verenigd ja. Alle profeten hebben een deel gezien van de werkelijkheid en in Jezus komt de volle waarheid naar boven toe. Hij is het begin van de schepping Gods eigenlijk. Jezus wàs alles in beginsel, het principe Gods is in Hèm, het hoofd van alles. Noach ziet een regenboog op aarde. Dat verhaal vertel je aan de kinderen, maar een hoop mensen denken als ze een regenboog zien, aan Noach en de zondvloed. Dat vind ik wel jammer, want de onzichtbare regenboog, waarvan gesproken wordt in Openbaringen vier en tien,dàt is onze uitstraling. Die boog is rondom de troon van God en het Lam, zelfs rondom de engel des Heren. Wat is jouw uitstraling? Dat is die boog, in de wolken, staat er in Genesis. En wij verplaatsen dat naar de hemelse wolken, de rechtvaardigen van alle tijden. En dàt verbond, dat geldt voor elk mens.
 Ik heb het over het lijden gehad. Tegenover wie kom ij nou te staan als jij' zegt dat God enkel goed is en heerlijkheid? Wie worden dan je vijandttn, Ja de religieuse mensen. De mensen die zeggen dat ze in God geloven en in Jezus en ook over de Heilige Geest praten.Maar dat is een andere God, een andere Jezus, een andere geest (2 Kor. 11: 4). Tegenover hèn kom jij te staan.
Weet je hoe de Here Jezus al die mensen noemt van het begin van de schepping te beginnen bij Kain en Abel ? Weet jij hoe Hij die mensen in één woord samenvat? Jezus noemt dit, "dit geslacht." "Dit geslacht," daar heeft Hij het nogal eens over, ja. Ik lees Matth 23: 32: Hij zegt tegen dat religieuse geslacht: "Jullie zijn zonen van moordenaars der profeten, maakt de maat van jullie vaderen dan maar vol." Jullie staan héél schijnheilig en hypocriet te doen, van hadden we toen maar geleefd we zouden niet zo slecht geweest zijn, wij hadden Jeremia nooit vermoord. Zò hypocriet. "Ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden; van hen zult gij sommigen doden en kruisigen, dat doen jullie hoor, zegt Hij, en van hen zult gij anderen geselen in je synagogen en vervolgen van stad tot stad opdat over jullie heen komt het bloed van Abel de rechtvaardige, tot en met Zacharias die jullie vermoord hebben  tussen het tempelhuis en het altaar” (wat een plek).
 
Al deze dingen zegt Hij, die komen over dit geslacht. Door wie zijn de onschuldige profeten vermoord? Door wie is Jezus gedood? Door wie is Paulus vermoord, Petrus, Johannes? En waarom? Door wie zijn de Hugenoten vervolgd? Wie heeft de inquisitie ingesteld?
Wie heeft de Katharen vervolgd? En door wie worden de toekomende getuigen gedood? Dat staat duidelijk beschreven in Openbaring, door wat soort mensen? Wat voor geslacht is dat? En al die rechtvaardigen, vanaf Abel tot en met in de toekomst, hebben volhard. Ze hebben geen water bij hun boodschap gedaan. In zwakheid hebben ze Zijn kracht ontvangen.  Wat hebben ze vaak alleen gestaan, net als Noach, de prediker der gerechtigheid, maar ze hebben vastgehouden omdat God hen vasthield. In zwakheid hebben ze zijn kracht ontvangen. Ja, mooi he. En als dat een keer voorbij is zegt Jezus, dan zullen jullie stralen als de zon in het Koninkrijk van je Vader. Ja, dat is de zaligheid die voor hen ligt.
Amen

 
Vader, we bidden dat we "het geloof –behouden” Uw geloof in de
schepping,  Uw geloof in mensen, dat '  wìj dat ook vasthouden. Blijven geloven, dat U in òns gelooft. Dat we ook niet verkeerd gaan denken meer, nooit meer, in die zin dat we geen geweld aan Uw kostbare Evangelie toevoegen, dat we het zuiver bewaren. Soms kan het ons naar de keel vliegen, wat ons te wachten staat, maar U leert ons om nog verder te kijken, dat we daar door heen kijken en zo overeind blijven, Bedankt Vader dat we afhankelijk zijn van Uw goedheid en van Uw genade, wat een kostbaar evangelie !
Uw Geest van liefde, zachtmoedigheid en trouw, troost ons en staat ons bij.
Amen

Bent u aangesproken door deze preek? Geef een reactie op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Maak de VOX website verder bekend en geef het evangelie van Jezus Christus door!