Monday, February 06, 2023

“He’s got the whole wide world in His hands”

Text Size

Het onkruid en het koren - Mattheüs 13:24-30 - Duurt Sikkens

Ik maak een paar kanttekeningen bij een overbekende gelijkenis uit Mt 13:24-30.

"Hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het is met het koninkrijk van de Hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen: "Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid, waar komt dan het onkruid vandaan?". Hij antwoordde: "Dat is het werk van een vijand". De knechten zeiden tegen hem: "Wilt u dat wij het onkruid ertussen uit wieden?" "Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan los trekken. Laat beiden samen opgroeien tot aan de oogst en dan zal ik, wanneer het oogsttijd is tegen de maaiers zeggen: wied eerst het onkruid, bindt het in bundels bij elkaar en verbrand en breng dan het graan bijeen in de schuur"

Een paar opmerkingen hierbij. Een gelijkenis vertelt hemelse dingen in aardse beelden. Dat is nou alles. Hemelse dingen in aardse beelden. Degene die zaait, dat is Jezus. Hij is de zaaier. Maar wat is nou zaad? Zaad, dat zijn woorden van God. En als die wortel schieten in de grond van je hart dan krijgt het gestalte, dan wordt het vlees en bloed in je mens-zijn, bijvoorbeeld de inhoud van het graan goedheid, barmhartigheid (in dat zaad zit alles, hoor, ik noem maar een paar dingen), vriendelijkheid, inlevingsvermogen, allemaal eigenschappen, en die krijgen dan gestalte in jou, dat groeit, dat wòrdt. Eigenlijk heb je dus deel aan de Christus, want hij ook goed, vriendelijk, barmhartig enz. Het worden dus kinderen van zijn koninkrijk. Als het zaad valt dan word jij een kind van God.

In Genesis is er sprake van het zaad van de vrouw. Een vrouw heeft geen zaad, maar toch staat er "zaad van de vrouw". Dan betekent ‘zaad’: nakomelingen. Nakomelingen van de vrouw, maar die vrouw moet wel bevrucht zijn wil ze nakomelingen hebben. En haar man, dat is Jezus. Dat is haar echtgenoot. En die zaait op die akker. Wat is die akker? De akker, dat zijn de harten van de mensen, dat is de grond. Als het zaad daarin valt dan kan het wortel schieten.

Maar goed, dan komt er een tegenstander, terwijl de mensen sliepen, hebben we gelezen. Dan is het nacht. In de nacht, dat is het vertrouwde gebied van de duivel, gaat hij die akker onmiddellijk overzaaien. Dat staat er in het Grieks: hij zaait er wat overheen. Dat zijn werken der duisternis. En wat gooit hij er overheen. Er staat in het Grieks: sinsania (mag je weer vergeten) Het is raaigras. Dat noemen de rabbijnen ontaarde tarwe. Dus tussen die tarwe gooit hij ontaarde tarwe. Ontaard betekent dat het de aard kwijt is, niet meer de aard van tarwe, maar een andere aard. Maar in het volksgebruik en ook in Galilea waar deze gelijkenis verteld is, waar die boeren beslist wel wisten, wat dat onkruid was, heet het dolik. Dolik is een bekend woord. Dolik is gemaakt van het woord dol. Je wordt er dol van. Ja, brandkoren heet het ook wel, het veroorzaakt nl. duizeligheid, het verdoofd, het kan je gek maken en het is hartstikke giftig. Het is oneetbaar je kunt er geen brood van bakken. Het is rot spul. En wie zijn dat? Nou, zegt Jezus, het zijn kinderen van de boze. Heeft de boze dan ook kinderen? Nou en of, want hij is een vader, de vader der leugen. Maar hij is een vader. En als het net opschiet, handhoog, de tarwe en de dolik, dan zie je het verschil echt niet. Je ziet het niet. Het staat allemaal dwars door elkaar heen. Dat wil dus zeggen, dat die dolik ook vriendelijk is en aardig en voorkomend en ze hebben geduld en noem maar allerlei eigenschappen op, want anders zou hij onmiddellijk opvallen tussen die tarwe. Hij valt nou niet op. Vriendelijke mensen, heel aardig. Die discipelen van Jezus, zagen ook niet dat Judas een kind van de duivel was. Die had de duivel ertussen gezaaid, bij die twaalf. Dat zagen ze echt niet. Hij viel niet op. Alleen bij het laatste avondmaal, toen werd er nog eens bij Jezus naar gevraagd en toen heeft hij het maar gezegd. Hij was een kind van de duivel, maar Jezus wist het al vanaf het begin, zo’n scherp onderscheidingsvermogen had hij, dat dat zaadje niet deugde. Hij zei immers een keer (dat staat in Johannes 6:70), dan zegt hij zo tegen een groepje: Een van jullie is een duivel. Een duivel. Dat is wat! Dan hoef je niet te vragen wie je vader was. Maar hij zei er niets van, hij zei het ook niet tegen de anderen, "ik heb toch zo’n moeite met die Judas, die deugt niet", hij zei er niets van. Stel dat hij hem gerooid had, stel dat hij hem er tussen uit geplukt had, als hij had gezegd: "Ga maar weg, ik kan je niet gebruiken". Dan zouden de andere discipelen stomverbaasd hebben gekeken en misschien waren er wel 1 of 2 met Judas meegegaan. Want dat is toch geen manier van doen. En was er dus bij het rooien van het onkruid, ook goed kruid meegetrokken en dat moet je vermijden. Ja, dat is levensgevaarlijk. Je gaat niet rooien in een gemeente, nee, zeker weten, dat doe je toch niet. Je stuurt nooit iemand weg, dat is gewoon verboden!

Joh. 8:44, daar zegt Jezus tegen de Farizeeërs: "Jullie vader is de duivel". Asjeblieft! Ze waren theologisch geschoold, wisten alles van de Bijbel, kenden de boeken van Mozes uit hun hoofd en dat dit: jullie vader is de duivel. En je doet maar al te graag wat je vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Als hij liegt, dan spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader der leugen. Nou, duidelijker kan Jezus niet zijn. Een moordenaar, en dat klopt, want ze hebben Jezus vermoord. Hij zegt ook wel eens: jullie zoeken me te doden. Hahaha, zeggen ze. Maar het is gebeurd en niet alleen Jezus, hoeveel van zijn discipelen zijn door geweld omgekomen en ook volgelingen van Jezus. Ja, de duivel tot vader en voor het woord leugen staat het woord "pseudo", dat is net echt. Dus heel moeilijk te onderscheiden, het valse koren en het ware koren. De leugen. Paulus noemt het de geest der dwaling, het is namelijk de geest van de antichrist dat betekent tegen christus. En niet alleen tegen, anti betekent ook dat hij hem vervangen wil. Een tegenkandidaat, zal ik maar zeggen, een andere. Dus die wil eigenlijk de plek die de christus in jou heeft, van lieverlee, heel voorzichtig, op kousenvoeten, innemen. Zodat de tempel leeg wordt en hij daar kan gaan zitten. Dus wat is het belangrijk dat je je oren en ogen goed openhoudt want hij gebruikt dezelfde woorden als wij. Hij heeft het ook over zaligheid en heerlijkheid en vriendelijkheid en onderscheid.

In 2 Joh. 7 daar staat ook iets merkwaardigs. "Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen." Heb je ze wel eens gezien? Heb je ze wel eens gehoord? Of is je gehoor afgestompt. Er staat: vele. Hoor je ze wel? En er staat: die de komst van Jezus Christus als mens, er staat letterlijk in het vlees, niet belijden. Nou staat er voor het woord komst in het Grieks het woord komende. En nu moet je even goed nadenken: die de komende Jezus Christus in het vlees niet belijdt. Dus die geest ontkent dat Jezus Christus komt in ons. Iedereen denkt bij de wederkomst, hij komt op een wolk, en er komt een knal en lichtflitsen en weet ik veel wat, de raarste science fiction verhalen over de wederkomst. Jezus komt terug in ons. Stilletjes, niet opvallend, dat is nou alles. En de geest die dat ontkent en belachelijk maakt, dàt is nou de geest van de antichrist. Johannes schrijft het: "komende in ons". Mooi. Trouwens wat staat er in Openbaringen over God en over Jezus? Daar staat: "zalig de vrede van hem die is, die was en die kòmt." Hij komt nog, Hij is altijd geweest, hij was ook altijd in de gedachten van de vader, hij is geopenbaard in het vlees van Jezus Christus en hij kòmt ook nog een keer. Als je daar je ogen voor open gaan en dat je dat ziet in elkaar. Komende. Wat mooi, en er staat voor het "komt, komende", in het Grieks het werkwoord ergomenon, het wordt ook wel vertaald met terugkeer. Dat is een doordenker, de terugkeer, wat mooi dat we daar deel aan hebben.

We gaan verder met die gelijkenis. Die knechten die rennen naar hun heer toe, want ze zagen dat de korrels zich begonnen te zetten. En ze keken en ze zeiden, "dat klopt niet, dat deugt niet". Dus toen de vrucht zich zette. Wat wil dat nou zeggen, dat de vrucht zich zet. De vrucht van het zaad dat er in gezaaid is. Dat gif, waar je gek van wordt, die dolik. Dus als het vrucht gaat dragen dan openbaart zich wat er altijd in gezeten heeft. Wat zijn dat? Dat zeg ik straks.

Maar ze rennen eerst naar hun baas toe. En ze zeggen: wat heb je nou gezaaid, man, dat was toch goed? Hoe komt er nou onkruid in? Ja, zegt hij, dat heeft een slecht mens gedaan, mijn vijand. Zullen we het rooien? Nee, rooi maar niet, laat maar geworden. Wat een geloof, om niet die dolik er tussenuit te pulken, trouwens je zou het koren vertrappen, maar laat het maar geworden, laat maar opgroeien, de ware aard komt wel tevoorschijn. De verschillen worden dan wel duidelijk tussen korenaren en dolikaren. De leugen krijgt gestalte in de dolik. Even doordenken: De leugen krijgt gestalte in die dolik. Wat is die leugen? Wat is de grote leugen? Lieve mensen, als je de waarheid weet, dan moet je ook weten wat de leugen is. Het is zo oud als de wereld, want daarmee is de mensheid ook verleid. "Als God willen zijn". Als God willen zijn. Wat voor God? Nou, zegt de duivel, kennende goed en kwaad. En die naam klopt al niet, want goed en kwaad gaan niet samen. Dat is altijd kwaad. Als ik een emmer met zuiver water heb, en ik doe er een paar druppels chloor in, dan drinkt niemand het. Het is slecht geworden. Goed en kwaad. Die boom, die naam deugt ook al niet. Boom van kennis en goed en kwaad. Dat bestaat niet. Het is OF goed OF kwaad. Alleen hij heet zo, omdat hij zo goed lijkt, want die vrucht daarvan is begeerlijk om te zien, om daardoor verstandig te worden. Tjonge, wat lijkt dat mooi, nou eten! Maar ten dage dat je daarvan eet, ga je geestelijk dood. Adam en Eva vielen niet gelijk dood om, maar je gaat geestelijk dood, dus het gif doet zijn werking. En het gif dat is zonde en dood. Dus dat is de grote leugen, als God willen zijn en dat wil die dolik maar al te graag: als God zijn. Trouwens, onkruid komt het eerst op, hoor. Begin maar eens een tuintje, het onkruid schiet onmiddellijk tevoorschijn. Dat schiet op. En het dolik, dat vind ik ook wel een mooi beeld, dat staat daar rechtop tussen het koren. Straal rechtop. Hij steekt boven de tarwe uit. Wat doet de tarwe, als hij groeit, korrel vormt en een dikke aar wordt, wat doet hij dan?

Hij buigt. De zwaarste aar buigt het diepst. Mooi beeld hé, prachtig beeld en die dolik staat er gewoon naast. Dus goed onderscheiden, als het onkruid het eerst tevoorschijn komt, betekent het dat de antichrist zich eerst openbaart. Hij laat, zegt Paulus, aan zich zien dat hij God is.

Zo van, ‘weet je wel wie ik ben, God is met ons’,  ‘en je kunt het aan ons zien’,  ‘en we doen grote wonderen en tekenen’. "Bedrieglijke wonderen en tekenen", zegt Paulus. En wonderen en tekenen, daar zijn mensen zo gevoelig voor. Dààr gebeurt het, er heen! We zijn nieuwsgierig, we willen wel eens weten. Wonderen en tekenen en dan zitten wij hier met ons clubje te wachten. Ja, daar heb je onderscheid voor nodig, dat je niet overal heen vliegt, want daar gebeurt het. Wonderen en tekenen trekt mensen, ja daar wil je toch heen? Paulus zegt: "het is de afvallige mens die aan zich laat zien". Als hij het dus aan jou laat zien, dat is show. Ze zeggen: "Wij zijn het, wij zijn de zonen Gods waarop de schepping wacht, wij doen wonderen en tekenen". "Nou", zegt Johannes "ze zijn van ons uitgegaan, maar ze waren niet van ons". Er staat: zij zijn van ons uitgegaan in 1 Joh 2:19). Dus ze zijn nooit weggegaan. Dus ze zijn nooit weggestuurd. Ze zijn uit zichzelf weggegaan. Dat heet oogsten. Dat doen de engelen. Laat die oogst maar aan de engelen over, die plukken het onkruid er tussenuit, beschadigen het koren niet en verbranden de dolik. Ja, ze waren niet uit ons, ze hebben niet dezelfde gedachtenwereld. Dus niet rooien, zet nooit iemand uit de gemeente, want er kunnen kinderen Gods meegaan, die het gewoon niet zien. Jezus heeft Judas nooit weggezet, maar ja wat is er in de loop der eeuwen gebeurd.

Toen de kerk macht kreeg, en dat begon al heel vroeg in de geschiedenis werd er gezegd: De christenen moesten goed luisteren naar wat de voorganger allemaal zei. Die wist het, die had speciaal contact met God en wat hij zei dat was goddelijk. Het staat al in de eerste brieven van de apostolische vaders. Toen is het kwaad al begonnen, macht uitoefenen, iets te zeggen willen hebben over mensen. Wat is dat? Dat jij wilt dat anderen je gehoorzamen. Je moet doen wat ik zeg. Die macht is toegenomen, ambten werden ingesteld, de geest verdween, en toen kreeg je de piramidale vorm in de loop der eeuwen. Eén aan het hoofd, een poosje niks, dan allemaal belangrijke mensen, en dan weer een poosje niks en dan, het is verschrikkelijk, op het laatst het domme volk. Lees de Bijbel maar niet, maar dat doet de voorganger wel, die legt het wel uit. Het is verschrikkelijk en dan gaan ze rooien. Jij deugt niet, er uit jij. En jou doen we ook in de ban en jij bent ook een ketter. We stellen een rechtbank in, inquisitie, om te onderzoeken of ze wel recht en zuiver in de leer zijn. Wat zijn er veel ketters verbrand, mensen vermoord omdat ze iets goeds zochten. Vermoord, verdronken, duizenden, hoor. Een bloedig spoor in de geschiedenis. Terwijl het woord ketter komt van cathaar, catharsis, en dat betekent zuiver. Ze trokken zich natuurlijk terug in onbegaanbare gebieden, want ze werden vervolgd, maar ze probeerden wel zuiver te leven op hun manier. Wat een bloedig bewind is dat geweest. Afschuwelijk wat een geschiedenis. Laten we er maar niet langer bij stil staan bij die vervolgingen, die komen trouwens wel weer. Nog een paar opmerkingen. Onkruid, zie je het staan in het koren, dat wil zich dus verheffen boven het andere koren. Dat wil zichzelf verhogen en daar heb je de crux. Wie zichzelf verhoogt, wie zichzelf verheft die zal uiteindelijk worden vernederd.

Jes. 14:13 e.v. Daar komt het: Je zei bij jezelf: ik stijg op naar de hemel. Uitspraak van de duivel, je mag ook zeggen, uitspraak van de antichrist: ik stijg op naar de hemel. Daar gaat hij. Zelfs boven de sterren Gods, plaats ik mijn troon. De sterren Gods, dat zijn de gelovigen. Dàt zijn de sterren Gods. We hebben zelfs laatst een beeld in de gemeente gehad. Een prachtig lichtgevend kristal in de handen van iemand en die handen gingen open en die kristallen begonnen te zweven en dat werden sterren. Een prachtig beeld van ons. Je bent een ster in het koninkrijk Gods. Ik zetel op de toppen van de berg der samenkomst waar de goden bij elkaar komen. Ik stijg op boven de wolken en nog erger. Ik evenaar de allerhoogste. Nou, als dat niet de meest duistere uitspraak is van de leugen, dan weet ik het niet meer: Hij stijgt op.

En nou komt de grote vraag aan jullie en mij: wil je opstijgen of wil je neerdalen?

Dat is voor mij de crux van het hele evangelie. Wil je opstijgen, ben je een klimplant, of wil je neerdalen, ben je een hangplant. Een hangplant heeft de wortels boven en laat beneden zijn heerlijkheid zien. Zo openbaart de Vader zich in mensen, in Jezus die neergedaald is, hoewel hij in de hemel is. Hij had dus het koninkrijk Gods binnen in zich. En wij, boven opgevoed, dalen neer, wij hebben het koninkrijk Gods binnen in ons, want wij worden het licht der wereld genoemd. Niet het licht in de hemel, daar zijn zoveel lichtjes. Het gaat er om dat het licht neerdaalt en in de wereld gaat schijnen. Wat wil je, opstijgen of neerdalen. Neerdalen als het licht van boven naar beneden Neerdalen als de regen. Prachtig lied van Mozes, mijn leer druppele neer als de regen. De leer van het koninkrijk der hemelen en dan kun je je openbaren op aarde en dan kun je Gods nederigheid, (dat is wat. Jezus zegt zelf ook, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig, ik lijk op mijn vader) dan kun je Gods nederigheid, Gods onopvallendheid, dat kun je in Christus openbaren op aarde.

Wil je daar eens over nadenken.

Amen.

Gebed: "Vader, leer ons Uw nederigheid
en leer ons te geloven wat U gelooft.
U gelooft in gewone mensen en in deze
mensen gaat Uw koninkrijk gestalte krijgen.
Leer ons de dingen maat te laten geworden
door alleen maar gericht te zijn op Uw
mooie Koninkrijk.
Amen".

Bent u aangesproken door deze preek? Geef een reactie op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Maak de VOX website verder bekend en geef het evangelie van Jezus Christus door!