Monday, February 06, 2023

“He’s got the whole wide world in His hands”

Text Size

Manasse: hij doet vergeten - Toon van den Hoorn - Genesis 41:51

Broeders en zusters, wij willen horen wat de Heer ons te zeggen heeft en ik werd bepaald bij Manasse.

Wil je dat met me opzoeken? Genesis 41:51: ‘Jozef gaf aan de eerstgeborene de naam Manasse, want zeide hij, God heeft mij al mijn moeite doen vergeten en ook het gehele huis mijns vaders.’

Laat dat maar eens even tot je doordringen. Als je het niet als geschiedenis ziet, maar nu voor jezelf leest. Jozef noemt zijn eerstgeborene: Manasse ‘Hij doet vergeten’, want zegt Jozef: God heeft mij al mijn moeiten doen vergeten en het gehele huis mijns vaders. Toch wel een aparte uitspraak van Jozef.

Paulus zegt eigenlijk ook zo iets in Fil 3:14 ‘Vergetende hetgeen achter mij ligt, en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt.

Jezus zegt eigenlijk ook iets over het onderwerp van vanmorgen. In Lc 9: 62 lees je: ‘Niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt. is geschikt voor het Koninkrijk van God’.

Hoe kom je nou zo ver dat je inderdaad vergèèt wat achter je ligt? Dat je loskomt van wat er in je leven zoal gebeurd is? Paulus zelf, heeft de gemeente nogal wat kwaad berokkend. Hij heeft daarna ook zelf veel kwaad moeten doorstaan. En tóch zegt Paulus: Ik vergeet hetgeen achter mij ligt.

Jozef heeft een afschuwelijke jeugd achter de rug. Je zal toch maar door je halve familie in de put geduwd worden, verkocht worden, verkwanseld naar Egypte, vals beschuldigd, in de gevangenis geworpen, door zoveel mensen niet geëerd .

Dan noemt Jozef zijn eerstgeboren zoon Manasse. Die zoon doet mij al mijn moeite vergeten. Of, voor jouw eigen leven, zoonschap, zoonsleven, doet jou al jou moeiten vergeten.

Toch kan een mens niet van zijn verleden losgemaakt worden. Ik heb ook een bepaalde jeugd achter de rug. Er zijn in mijn leven ook dingen misgegaan. Ik heb in de Rooms katholieke kerk gezeten en in een prachtige geestelijke opleiding, tot het priesterschap bijna, op één stap na... Een stuk mystiek geestelijk leven ervaren. Ik heb ook gedwaald en kwam er op jonge leeftijd soms niet uit voor mijn leven. Dit geldt nog wel voor ieder mens. Hoe kom je dan tot wat Paulus en Jozef zeggen?

Ik heb 10 punten:

1. Het eerste punt was de inleiding

2. Positieve en negatieve herinneringen

Je hebt positieve en negatieve herinneringen. Je hebt dingen meegemaakt. Die hebben een bepaalde indruk op jou gemaakt. De dingen die het meeste indruk op jou hebben gemaakt, kun je ook het beste herinneren. Mooie positieve dingen in jou leven.

Soms zijn het ook minder mooie momenten. Nare, negatieve dingen. Die wil je eigenlijk zo snel mogelijk vergeten. Sommige mensen verdringen ze dan ook.

Dan zijn er mensen, die maar niet kunnen vergeten, de nare dingen, de negatieve dingen, de moeiten van hun ‘s vaders huis. De moeite, die er wàs in hun leven.

Iemand moet steeds maar weer denken aan iets naars uit haar jeugd. Het heeft indruk gehad op haar leven. Het wordt levend gehouden. Als dat zo bij haar werkt, kan dat haar gezondheid behoorlijk schaden.

Depressies en migraine hebben vaak te maken met onverwerkte problemen, met weggestopte zaken. Dan kun je eigenlijk weinig hebben. Stèèds wéér, is daar het oude wat zich aandient. De moeiten die door dat leven heengaan. Toch zegt de Heer vanmorgen tegen jou: ‘Ik doe jou al die moeiten vergeten‘ want:

3. Je bent een nieuwe schepping.

De Heer zegt in zijn woord: Je bent een nieuwe schepping. In Christus is er voor jou een nieuw leven begonnen. De dingen zijn dan niet direct anders. Je verleden is dan niet direct anders.

Wel heb je bij de verwerking en bij de druk die er nog is vanuit je verleden, een hele andere begeleider gekregen. Jezus Christus vertroost jou, door middel van de Heilige Geest. Dat is wat anders dan de troost van boze geesten. Die appelleren op het weggestopte, op wat er geweest is in het verleden: en als dat nou wéér gebeurt.... . Daar hoor je hem al!

En als ik het zelf een keer denk, zeg: Heer daar heb je het weer, dat wil ik niet, help me daarbij, dan helpt Hij je om vanuit Gòds gedachten, vanuit Góds verlangens, vanuit Gòds indrukken, vanuit Gòds ervaringen te gaan leven. Hij is er dus voor joù, nù. Hij daagt jou uit voor de toekomst.

4. ‘Broeden’

Je kunt op negatieve ervaringen gaan zitten broeden. Je bent er dan in je gedachten voortdurend mee bezig. Zo van: Ik ben zo teleurgesteld, ik heb te veel meegemaakt. Ik heb wèèr iets als onprettig ervaren. Alsof de Heer zo leeft. Die loopt maar rond al duizenden jaren en zegt: Dit vind IK niet prettig en dat vind Ik niet prettig, en dat vind Ik niet aardig. Eigenlijk hoor je in deze uitspraken vrome weerspannige geesten. Ik kan die moeite écht niet vergeten.

Nou denken jullie: zo praat ik nooit. Oké, maar bij sommigen zit dat nog van binnen, héél diep weggestopt. Goed om dat onder ogen te zien, zodat je hoort wat de Heer vanmorgen tegen jou persoonlijk zegt: ‘Ik doe jou vergeten al die moeite’.

Mensen blijven soms spreken over negatieve ervaringen. Ze zijn er niet mee klaar. Dan is het goed om tot acceptatie te komen van de dingen, zoals ze gebeurd zijn. Ze onder ogen te zien. Ook te zien hoe jouw persoonsvijanden en andere boze geesten, door die situatie heen in jouw leven hebben gewerkt.

Hoe de Heer op dàt moment nièt kon werken. Hoe de boze met dat probleem aan de gang is gegaan, toèn, in joùw leven. Vandaag of morgen klopt hij het er weer uit in een situatie.

Waarom blijft dit gebroed? Omdat mensen het weggestopt hebben en het komt op bepaalde momenten weer naar boven. Dan gaat het gebroed verder.

5. Het wegstoppen

Pijnlijk ervaringen, worden vaak weggestopt. De moeite die er was, wordt weggestopt. Men wil er niet aan denken. Zoals iemand die te veel in het rood staat bij de giro, zover komt, dat hij de post van de giro helemaal niet openmaakt, totdat het salaris er weer is.

Psychiaters, die proberen via psychoanalyse de pijnlijke ervaringen, de zwakke plekken, wat weggestopt is, de moeite uit iemands verleden weer naar boven te brengen. De mens wordt hier echter niet door bevrijd. Er wordt meestal geen rekening gehouden met de destructieve macht van de duivel en de levendmakende kracht van Gods Geest. De oorzaak van al het negatieve ligt bij de duivel. Hij werkt altijd door mensen en omstandigheden heen.

Er zijn vaak negatieve pijnlijke ervaringen, waarvan je zelfs niet weet dat ze invloed op jouw leven uitoefenen. Je hebt ze wéggestopt, verdrongen.

6. De onderkamer

Wat je wegstopt, verdringt, komt toch in je leven terecht. Alléén: je zorgt dat je er niet bij kan. Dat je het niet kan verwerken met de Heer. Zò ontstaat er een kamer ònder je eigenlijke leven. Een onderkamer, een kelder. Daar wil de boze die dingen opslaan, die jij niet kan verwerken, totdat die uitpuilt. En het knalt. Ontdek die onderkamer, die kelder, en reinig die met de hulp van de Heer. Vraag de Heer maar: Heer laat mij de dingen zien, die ik heb weggestopt en niet met u verwerkt heb. Als die dingen weer naar boven komen, voel je weer die pijn, de emotie, de moeite die jij het toèn had. Maar de Heer is in staat die pijn uit je inwendige mens weg te nemen. Waar nog moeite is, stel het aan de orde vanuit je leven met de Heer. Ga nergens meer voor op de vlucht, zo herstel je. Het is altijd zo dat boze geesten hun sporen hebben achter gelaten, die sporen, gaan uitgewist worden.

Er is nog pijn. Van die pijn mag je bevrijd worden. Soms neemt de Heer het zelfs ineens van je af.

Het mooie bij dit alles, temidden van alles: de Heer, aanvaardt jou, zonder eisen aan jou te stellen. Hij aanvaardt jou Hij heeft je lief. Dat vind ik zo mooi.

Dus als je verworpen wordt is dat niet de Heer, maar een andere heer: de heer der verwerping: een boze geest. Vaak is die verwerping op de levensgeschiedenis in gaan spelen.

Je blijft dan eigenlijk leven vanuit de onderkamer, en niet vanuit de bovenkamer.

Daar is dan bevrijding nodig hulp van de Heer, het uitwissen van de oude sporen, het tevoorschijn roepen van elkaar in liefde nodig. Gerechtigheid voor jouw leven.

Houdt je verleden niet weggestopt in de onderkamer. Dan kun je namelijk nietvergeten de dingen die achter je liggen. Wat had Jozef voor evangelie?  

Die had zijn leven met de Heer en aan de rest had hij op de duur geen boodschap. Mooi hé? Ik vind dat zo prachtig wat je dan van Jozef kan leren.Dus houdt je verleden niet weggestopt.

Voorbeeld: je hebt iets waar je je enorm voor schaamt. Vraagt de Heer om leiding bij zoiets, om wijsheid voor jezelf. Breng het in alle rust naar voren, breng vergeving aan, doorbidt het met hulp van anderen. Hoor hoe de Heer tot je spreekt. Hij zegt: Ik heb je lief en wil jou ontmoeten, op alle terreinen van je leven. Ook als het gaat om het doen vergeten. Kom tevoorschijn, en laat me jouw gestalte zien. Laat me je stem horen. Want je stem is aangenaam en je gestalte lieflijk. Dan maak je die onderkamer leeg. Met de Heer. Dat kan met emoties gepaard gaan. Maar stop het niet meer weg in je kelder. Dan herstellen ook je emoties en kun je huilen en lachen, op een zuivere manier.

7. Voor vergeten, is vergeven noodzakelijk

Voor het vergeten, voor het niet meer te binnen laten brengen van negatieve dingen, is vergeven belangrijk. Heb je de ànder vergeven, die daar betrokken was? Anders kun je niet vergeten hetgeen achter je ligt. De moeite, die jij had, in die moeite leef je dan nog. Je bent daar dan door omgeven. Zie maar wat voor je ligt, zie maar wat voor je ligt, aan leven, van een zoon. In Christus. Door Heilige Geest. Zeg maar: Hij doet mij mijn moeite vergeten.
Wie niet vergeven heeft en verbitterd is, leeft een heel ongezond leven. Die onderkent niet wat er bij hem speelt.

Voor vergeven en vergeten, is het ook nodig je zonden te belijden. Ook is het nodig, op orde te brengen wat verkeerd is gegaan.

Een voorbeeld is Zacheüs. Die had mensen afgeperst. Wat doet Zacheüs als de Heer in zijn huis, in zijn leven, wil wonen, met hem maaltijd wil houden? Wat zegt Zacheüs dan? Ik zal het afgeperste viervoudig vergoeden. Nou dat is ook wel een opwelling zeg, dat is ook wel een bevlieging zeker. Zou hij het gedaan hebben? Of heeft hij daarna gezegd: Ach dat was bij wijze van spreken. Hij vergoedt het viervoudig.

Je kunt ook op een heel andere manier afgeperst hebben. Anderen afgeperst onder invloed van boze geesten. Heerlijk, dat je zo in staat bent met de Heer om dat alles viervoudig te vergoeden. Anders gaan denken en anders gaan handelen: levensvernieuwing. Viervoudige vergoeding is dat voor al het afgeperste. En de Heer daarin en erbij. Dan wordt vergeten, makkelijk hé? Dan weet je niet meer zoals het was. Want......

8. ‘De Heer doet jou vergeten’

De boze maakt van weggestopte zaken projectielen. Die brengt hij tot ontploffing. Daarin werkt de geest van hysterie. Die wil het tot ontploffing brengen als je met situaties te maken krijgt, die erop lijken.

De Heer wil jou de onverwerkte zaken doen vergeten. Hij wil je erdoor heen helpen. Hij wil ze samen met jou verwerken en jou ze doen vergeten.

Hij doet jou vergeten al die moeite. Dat wil niet zeggen dat je er niet meer aan denkt. Het komt niet meer met diezelfde intensiteit in je denken en je beleven. Het doet steeds minder pijn als je eraan denkt.

Eerst de ervaring: Ik kan eraan denken en het doet geen pijn meer. Dan met de ogen van de Heer de dingen gaan bekijken. Dan kan het wel degelijk zo zijn, dat je eigen rol in het gebeuren, er anders uit gaat zien. Vaak heb je die nare dingen op die ene mens in jouw leven geprojecteerd en je bent je eigen rol vergeten. Heerlijk dat ook dààr vergeving voor is, waarin je mag delen.

9. Pastorale tip

Als de boze je het onrecht wat je is aangedaan voor ogen stelt, en je voelt het als terecht, en je krijgt medelijden met jezelf, dan ben je toch nog niet helemaal klaar met je probleem.

Dan is het goed nog eens na te gaan, of de geest van hysterie er munt uitslaat, uit jouw zelfbeklag. Uit jouw zielig zijn. Ga dan nog dieper: Heb ik die ander wel vergeven? Zie ik mijn eigen rol, mijn eigen tekortkomingen?

Projecteer ik niet alles hoe mijn leven gegaan is op die gebeurtenis, of op die ene persoon? Dat is de diepste fixatie van de hysterie.

Goed om dàt ook te zien als dat zo is. En de Heer vergeving te vragen, voor je verkeerde houding hierin. Heer wilt u me dat vergeven. Hem vragen er in te komen, zodat je op je voeten kunt gaan staan en dan ook met Hem alles ondernemen kan.

En Hij doet het jou gelukken. Het is ook goed zicht te hebben op je kwetsuren, los dus van dit alles. Om je verleden te accepteren, om jezelf te accepteren. Om je uit te strekken naar wat er allemaal vóór je ligt in Christus. Dat is wat ánders dan je verleden.

Je gevoelsleven mag helemaal herstellen. Het doet geen pijn meer nadat je gehuild, gebeden, beleden, vergeving hebt gevraagd. Je merkt misschien dat alles nog in balans mag komen, omdat je al die moeite niet langer verdringt, maar er met de hulp van de Heer zeker uit gaat komen. Je gaat herstel merken.

Verdriet en vreugde ga je zuiverder ervaren. Ons gevoelsleven mag dus zo vernieuwd worden. En ook dat heeft te maken met ‘vergetende hetgeen achter me ligt’.

De druk en de stoom is er af. Er is openheid en ruimte, waarbinnen gevoelens besproken kunnen worden, maar waarin je ook de persoonsvijanden aan durft wijzen.

10. Anders denken

Tenslotte, het kan dat je over bepaalde personen verkeerd hebt gedacht, of over bepaalde zaken. Je zult op die punten toch anders moeten gaan denken.

Als je vergeven hebt, moet je er niet meer op terugkomen. Dan mag je de gebeurtenis, los van je persoonsvijanden, met de Heer verwerken. Ruim in dit opzicht al het oude op. Dat geldt ook voor het met elkaar omgaan in de gemeente. Dat geldt ook voor het met elkaar omgaan in een team in de gemeente. Als je dàt doet, ervaar je net als Paulus: ‘Door genade ben ik die ik ben.’ Dan hoef je je nergens meer op te beroemen, nergens meer op te beroepen, behalve op de genade. Dan sleep je niet meer de ballast van een verleden mee, dan ervaar je bevrijding, genezing, dan wil je nooit meer terug naar de manier van denken zoals vroeger, overschaduwd door de boze.

Dan is Jesaja 43: 18 erg actueel. ‘ Denk niet meer aan de vroegere dingen, zie Ik maak iets nieuws, zul jij er dan geen acht op slaan? ‘  

Dan gaat het er naar toe in je leven, dat je niet meer achterom behoeft te zien. Dat je alleen nog maar ziet op wat vóór je ligt. Dan kun je zeggen: De Heer heeft mij mijn moeiten doen vergeten, Manassè.|
Dan zeg je net als Paulus: Door genade ben ik die ik ben. Niet meer een mens die de ballast van zijn verleden achter zich aan moet slepen. Helemaal levend vanuit de binnenkamer. De onderkamer is geleegd, de deur dichtgespijkerd. Je verwerkt alles vanuit je leven en spreken met de Heer.

Jesaja 43: 18 is dan werkelijkheid: Denk niet meer aan de vroegere dingen, zie Ik maak iets nieuws, zul je er dan geen acht op slaan? En je slaat acht op het nieuwe leven en je spreekt de naam uit Manassè, want zèg je: God doet mij al mijn moeiten vergeten en ook het gehele huis mijns vaders. Amen.

Gebed

Heer, met U is het mogelijk af te rekenen met al het negatieve uit ons verleden.
U helpt ons door uw Heilige Geest om de moeiten die er waren te doen vergeten.
U helpt om geen zaken te verdringen en ze in de onderkamer te doen belanden.
U helpt ons ons hele bewustzijn te reinigen. Dank U, dat U eenieder, die luistert naar de opnamen, helpt om nog meer vanuit de ruimte van Uw Koninkrijk te gaan leven.
Ik zegen zo eenieder met de liefde van Christus, om diep hiervan doordrongen te zijn en zo te herstellen en te genezen.

Amen

Bent u aangesproken door deze preek? Geef een reactie op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Maak de VOX website verder bekend en geef het evangelie van Jezus Christus door!