Tuesday, May 26, 2020

“He’s got the whole wide world in His hands”

Text Size

Zicht in de onzienlijke wereld - Jan Fluit
 
De spreker heeft een pakje bij zich en laat de mensen raden wat er in die verpakking zit.
Maar ze raden het niet omdat het niet zichtbaar, dus onzienlijk is.
Als het uit de verpakking gehaald wordt blijkt het  een atlas te zijn, dus letterlijk de onzienlijke wereld.
 
Ik wil het met u hebben over de onzienlijke, geestelijke wereld. Dat lijkt een onmogelijke opgave, want hoe kun je vertellen over een wereld die je niet kunt zien.
Toch is het een term die we al heel lang kennen . Welke rol speelt de onzienlijke wereld in mijn leven.
Is mijn denken er op gericht hoe ga ik er mee om.
 
Als voorbeeld dus de atlas; zo’n atlas is een kunstwerk, zeker vroeger toen men alles te voet en met beperkte hulpmidden op ging meten en in  kaart brengen.
Het ontdekken van de wereld is een weergave van wat anderen ontdekt hebben.
Zo staan er landen, zeeën, hoogten, diepten, grenzen, klimaat en nog veel meer op aangegeven.
 
Tegenwoordig gaat dat in kaart brengen van de wereld een stuk gemakkelijker. Nu kan men dat door middel van satellieten de aarde van boven bekijken, waardoor je direct een overzicht over de wereld hebt.
Dat is wel een goed beeld van de geestelijke realiteit. Als je het van boven, dus samen met God en geleid door de Heilige Geest bekijkt, dan worden allerlei zaken opeens veel duidelijker. Dan kan ik de werkelijkheid ook beter in kaart brengen.
 
In 2 Korintiërs 4:16 staat: Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.
Dat vervallen van de uiterlijke mens gaat hier niet zozeer over je uiterlijk , maar veel meer, dat je afstand neemt van natuurlijke onbelangrijke zaken, omdat je innerlijk vernieuwd wordt door Goddelijk denken.
Je neemt afstand van allerlei uiterlijkheden en problemen die je aandacht willen opeisen en die er voor willen zorgen dat de geestelijke wereld een gesloten boek blijft.
 
Maar hier staat dat het bepalend moet zijn dat je innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd wordt.
Je wordt dan steeds nieuwer, steeds frisser, steeds jonger, als je je bezig houdt met Gods werkelijkheid, met  zijn tekening , met zijn landschap, het landschap dat Hij schildert. Het gebied dat voor jou bestemd is, maar tegelijkertijd ook,  als het over de geestelijke wereld gaat de duidelijke tekening van wat niet deugd, wat niet bij je hoort en wat wezensvijandig is.
Want ook dat brengt Hij in kaart, maakt Hij zichtbaar, zodat jij niet zomaar de afgrond inloopt.
 
Hij maakt zo duidelijk zichtbaar wat Hij bedoeld heeft aan leven voor jou, dat vindt Hij prachtig.
En als mijn innerlijk door Hem zo van dag tot dag vernieuwd wordt, dan komt dat in het zichtbare ook te voorschijn. Dan wordt mijn spraak en gedrag ook steeds verder vernieuwd.
 
Dan raak ik ook steeds beter bestand tegen de dingen die tegen willen werken. Want er staat hier:
“Want  de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid.”
We hebben dus met verdrukking te maken, maar Paulus noemt dat een lichte last.
Nu weten we van hem dat hij heel veel heeft meegemaakt aan verdrukking, hij verteld daar verschillende keren over. Als je dat leest dan denk je, hoe kan hij dan staande blijven.
Als ik dat vertaal naar mezelf, hoe zou ik daar mee omgaan. Als er volkomen ten onrechte , mijn kleren van mijn lijf gerukt worden, dat ze mijn rug helemaal stukslaan, dat ze mij bloedend in de gevangenis gooien en mijn voeten in het blok zetten, alsof ik dan nog zou kunnen ontsnappen, en daar lig ik dan, alleen maar omdat ik het bevrijdende evangelie van Jezus  Christus heb gebracht (Handelingen 16 : 22-25) Er is alles met je gedaan wat God verboden heeft. Je bent vernield , gekleineerd en bovendien is het dan onmogelijk geworden om  je bediening, waar je vast in geloofde nog uit te voeren. Want je ligt vast en bent letterlijk kapotgeslagen.
Paulus en Silas gingen zingen. Ik weet niet of ik dat ook zou gaan doen, maar ik wil dat wel.
De reden van dat zingen die is zo belangrijk, Paulus had een goede weegschaal, dat kwam omdat Hij vervuld was met de Heilige Geest. Hij zegt dat die verdrukking niet opweegt tegen een alles verre te boven gaand gewicht van heerlijkheid. Dat is wat. Het is niet zo maar een beetje gewicht, maar het gaat boven alles uit. Dat zegt hij, omdat hij niet ziet op het zichtbare, maar op het onzienlijke. Hij is daarin net als Mozes. Er staat van Mozes, dat hij standvastig bleef, hij zette door, als ziende de Onzienlijke. (Hebreeën 11 : 27) Dat ging over zijn keuze om niet door te gaan voor een zoon van Farao’s dochter, maar liever samen met zijn volk kwaad te verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten.
Daarom zette hij door, daarom bleef hij staan, daarom kon hij leven.
 
Als de duivel het voor elkaar kon krijgen, dan zou hij het onzienlijke tot een gesloten boek maken. En dan wordt jij vervolgens een slachtoffer van het zichtbare. Alles wat  in het zichtbare gebeurd bepaalt dan je leven, je richting, je voortgang, of het volkomen stilvallen van je ontwikkeling.
De tegenstander denkt, “Ik haal het tempo en je geloof er wel uit; ik hou je wel bezig met wat voor ogen is, wat je ziet, wat je constateert, alle weerstand. Laat je daardoor niet begrenzen, maar kies voor een wandel in de ruimte die de Heer geeft.
 
Er staat een opmerkelijk verhaal in Handelingen 17 vanaf vers 15. Paulus komt daar in Athene en ziet dat er enorm veel  beelden staan, dat prikkelt hem en hij spreekt de mensen toe.
In vers 23-28 zegt hij: ”Wat gij dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daar in is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan alles leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij….want wij zijn ook van zijn geslacht
 
Paulus gaat hun een onzienlijke God die ze niet kennen, leren kennen, om te laten zien dat hij een Vader  is die je woning geeft. Dat je komt  wonen in zijn werkelijkheid. God is uit op jouw thuis. Hij wil dat bij Hem thuis bent en van aangezicht tot aangezicht met Hem praat, dat je thuis raakt in zijn liefde en ontferming. Er staat ook dat Hij de grenzen van je woonplaats bepaald.
Is mijn woonplaats begrensd? Ja, die is begrensd. Krijg ik dan een beperkte, benauwde plek?
Nee, dat nou juist niet, maar er zit wel een begrenzing aan wat wel en wat niet bij je past.
Hij geeft je grenzen aan om je te beschermen.
 
Jezus was en is zelf een mens, de mens die grenzen stelde. Die zei:  “Tot hiertoe en niet verder”.
En of verleiding nou naar Hem toekwam  via negatief gedrag of via mooi klinkende woorden, Hij stelde grenzen.
Als ze tegen Jezus  in Matteüs 12:47 zeggen: “Zie, uw moeder en uw broeders  staan buiten en trachten U te spreken te krijgen.” Dan zegt Hij: “Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders… dat zijn zij de wil doen van mijn Vader die in de hemel is.”
Wijst hij dan zijn moeder en zijn broers af? Nee dat deed Hij nou juist niet, maar Hij hield de waarheid in de onzienlijke wereld overeind, zodat Hij daar in de zichtbare wereld goed op reageerde.
Het één was een gevolg van het andere. De taak die Hij op dat moment van zijn Vader gekregen had was om voor en met de schare te spreken, dus voor zijn schapen te zorgen. Daarom stelde Hij de grens dat Hij zich daar niet bij weg liet halen.
Zo deed Hij dat ook als men Hem wetten wilde opleggen om op sabbat te genezen, bij de storm op het meer en tal van andere gebeurtenissen. Hij stelde grenzen.
 
Wil ik herstellen, wil ik vernieuwing, dan heb ik zicht nodig op de waarheid van Jezus Christus,
dan heb ik zicht nodig op de waarheid van de Geest. Dan krijg ik alle ruimte doordat de Vader tot mij spreekt. En als gevolg daarvan ontvang ik heel veel herstel ook in het zichtbare. Dan leer ik ook zelf grenzen stellen aan alles wat we bij die waarheid weg wil halen.
 
In een atlas staan ook moerassen aangegeven, dat zijn de plaatsen waar je de grond onder je voeten verliest. Zo kan dat ook spelen in het leven van mensen. Dat ze terechtkomen in het moeras van meningen, ideeën, afwijkingen, zorgen en negativisme, zodat men alle zekerheid en vaste grond verliest. Je zinkt helemaal  weg in dat wat je aangedaan wordt en hoe meer je daartegen ingaat hoe dieper je weg zinkt.
Wat is het dan belangrijk dat je, het liefst voordat dit gebeurd, grenzen stelt. Dus laat die grens niet verleggen!
 
Maak de keuze dat alles wat ten koste gaat van je identiteit, niet tot je gebied behoort!
Als jou identiteit  ter discussie staat dan is er iemand die dat van je wil stelen. Sta dat niet toe, wees zuinig op je mens zijn. Je bent zo de moeite waard. De Vader houdt zo van je en Hij wil niet dat jij aangetast wordt.
Dat vind ik ook een kenmerk van liefde, dat niet laten aantasten van wat goed en gaaf is, wat eerlijk en wat leven is. Hij die de grenzen bepaald wordt dan mijn uitgangspunt.
Als de duivel nu dat gebied, waarvan de Vader de grens bepaald heeft, toch binnen wil lopen, met zijn leugen? Overmeester hem dan en verwijder hem en de leugen door woorden van waarheid te getuigen die je van de Heer ontvangt. Dat is een recht dat je hebt ontvangen, zoals in Job 40:5 staat:
“Tooi u dan met heerlijkheid en hoogheid , bekleed u met majesteit en luister; en stort uw ziedende toorn uiten zie al wat trots is en werp het terneer.”
 
In Handelingen  17: 28 staat in een andere vertaling: “Wij zijn uit Hem geboortig. Ja, zo is het principe. Uit Hem geboren. Ieder mens? Nee , er moeten nog heel veel mensen wedergeboren worden. Nou dan is het heel erg nodig dat er bevrucht wordt met Geest van God en waarheid, zodat de waarheid geboren kan worden. In Handelingen 17: 27 staat, dat ze God zouden zoeken en Hem al tastende vinden mogen. Hij is niet ver van een ieder van ons zegt hij erbij.
Dus mensen worden opgeroepen om hun tastzin te ontwikkelen. Het vermogen om aan te voelen wat de Vader wil en bedoelt. Het vermogen om te horen, wat mijn God zegt wat zijn richting in mijn leven is.
 
Paulus vervolgd zijn toespraak met: “In Hem leven wij, bewegen we ons en zijn wij, want we zijn ook van zijn geslacht. We zijn van zijn geslacht. Ik ontdek mijn waarheid, mijn identiteit is in het wezen van God.
 
Ik heb in mijn leven een tijdlang meegemaakt, dat Jezus als een soort tegenstelling tegenover jezelf verkondigd werd. Hij was wel groot en vriendelijk en goed en gaaf. Maar jij deugde niet, je werd vernederd, omdat Jezus ten koste van jezelf gebruikt werd. Dat is zo erg, want Hij is nou juist gekomen om je mee te nemen in het leven en de waarheid die Hijzelf is en die jij mag zijn.
Ik las een dezer dagen over twee jonge meisjes, die in hun leven zo gepest en gekleineerd waren, dat ze het leven helemaal niet meer zagen zitten. Eén van de meisjes verteld dan, dat ze het plan had om een eind aan haar leven te maken. Dat is niet gebeurd omdat ze God gevonden heeft en daardoor zichzelf. Want als je Hem ontmoet dan komt er zoveel liefde, respect en heling naar je toe.
 
Het is zo belangrijk dat we in Hem gaan leven en dat mijn beweging in Hem is, daar stopt veroordeling, vernedering en afwijking. Als ik de hemel binnen loop, als ik daar mijn plaats inneem
die echt voor mij bereid is, dan ga ik met heldere reine ogen zien wat waar is, en kan ik afwerken met wat niet waar is. Dat is niet allemaal voor later hoor als ik gestorven ben, maar de Efeze 2:6 zegt:
“Hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. “
 
In Deuteronomium 25 : 17 tot 19 wordt beschreven hoe Amalek al de zwakken in de achterhoede afsneed, terwijl men vermoeid en uitgeput was. Dan zegt Mozes: “Als dan de Heer je God je rust geeft van al je vijanden, dan zul je de herinnering aan Amalek onder de hemel uitwissen.”
Het woord Amalek staat voor last! De oproep is dus om elke herinnering aan last,  aan het aantasten van  het zwakke uit te roeien. Zoveel mensen zijn in de achterhoede afgesneden van de waarheid en liefde. Ze lopen , onzichtbaar geworden door een sluier van ontkenning  en een masker van verdriet door het leven. Die durven zich niet meer te laten zien, laat staan dat ze zich zouden bewegen in Hem.
 
Maar van de oorsprong af heeft God gezegd:”Ik maak een mens, een wezen dat op Mij lijkt , naar mijn gestalte naar mijn luister.” Nou, als Hij liefde is, dan is de mens die gecreëerd is naar zijn wezen, ook liefde. Als Hij vol van waarde en scheppend vermogen is , dan is de mens dat ook.
 
Er is inderdaad een dief gekomen die dat van de mens heeft gestolen. Maar wij bewegen ons niet mee met de dief en de rover, maar met de Vader van alle barmhartigheid. Want je bent teruggekeerd naar je eerste liefde, tot je God. Daardoor creëer je met elkaar een leefwereld waar weer gewoond mag worden. Je werkt aan een landschap van vrede en harmonie, waar je zo ook aan de ander ruimte van leven geeft.
We sluiten geen hekken, zodat mensen niet bij grazige weiden kunnen komen. We zetten het hek open, de grendels eraf, zodat er toegang komt naar de ons toegemeten plaatsen. Want je bent immers van zijn geslacht en je ontvangt van Hem autoriteit. Dan ga je ook met Hem mee. Wat de aarde betreft Psalm 98:9 zegt:  “ Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in rechtmatigheid.”  Richten betekent rechtspreken. Hij komt om recht te spreken over de aarde, over het leefgebied van de mensen. Hij gaat gerechtigheid geven. Dan kunnen de mensen zeggen: eindelijk gerechtigheid.
 
In Efeze 6:10 zegt Paulus: “Voorts, Weest krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.”
Hoe moet ik dat nou allemaal doen? Er staat Weest krachtig in de Heer, maar hoe wordt ik dat dan?
Nou, als ik wat Hij zegt voor waar houdt, als ik dat naar me toehaal, daar wordt ik sterk van. Dan doe ik zijn wapenrusting aan.
 
Sommige mensen vechten zoveel in het leven, dat ze er helemaal aan onderdoor gaan. Omdat ze menen dat alles afhangt van hun activiteiten, steken ze daar zoveel energie in, dat ze op den duur niet meer verder kunnen.
 
Maar als u Gods wapenrusting aan heb, dus  zijn waarheid, zijn liefde en vrede, dan kunt u standhouden tegen de verleidingen van de duivel, die u steeds weer op een verkeerd spoor wil zetten, tot verkeerde gedachten wil brengen.
 
En ik ben als een kind zo blij dat ik niet te worstelen heb tegen vlees en bloed, want je vecht je kapot, en maakt de ander stuk, maar het leidt tot niets. Maar er is een wereldbeheerser, de duivel die zegt: “Die wereld, dat is mijn gebied, die mens die is van mij, die heb ik veroverd. Er is een mens geweest die heeft naar mij geluisterd en daarna is die zonde doorgegaan naar alle mensen.
En jij bent ook een mens dus je bent van mij. Jij kunt niet goed doen, je doet wat ik wil, want je bent mijn slaaf, slaaf van de zonde.
 
Maar er kwam iemand anders, Jezus, die zei: “Dit staat Mij niet aan, dit zijn totaal verkeerde verhoudingen en gedachten.” Zijn gedachte was: “Er zijn nu allerlei zaken in de duisternis, je zou ze in het licht moeten zien. Mensen die helemaal onzichtbaar geworden zijn door de duisternis. Maar als ze nou eens beschenen zouden worden, vanuit het land van licht, leven en liefde. Dan moet je eens zien wat een mooi mens dat is.”
Dus toen Hij luisterde naar de Vader en zich beklede met zijn gedachtewereld, toen maakte Hij de keuze: “Ik ga niet akkoord, met de aarde zoals het nu is, Ik ga het anders maken!
Daarvoor heeft Hij alles gegeven, zodat een mens die dat aanvaard geen slaaf meer is van de zonde, maar mens van het Leven.
Dat heeft ertoe geleid, dat Hij gezegd heeft: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.”Matteüs 28:18.
En dat accepteer ik dan, dat Hem dat gegeven is. En als Hij alle macht heeft, dan heeft de tegenstander niets. Maar die wereldbeheerser dan, die zo gewend is om te heersen, wat gebeurd daar dan mee. Uitgangspunt van Jezus is dat Hij dat heersen teniet mag doen. Waarmee?
Met wapenen van het licht, van waarheid en van leven.
 
Een van de meest gebruikte teksten in de bijbel staat in Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet veloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”  Een prachtige tekst, maar schrijf ook voor jezelf op: “Alzo lief heeft God mijn gedachten wereld.”Ja, want daar begint het, bij de vernieuwing van ons denken, dat wil Hij zo graag. Hij wil ons graag voeden en vullen met zijn gedachten, met hoe Hij gelooft en denkt. En ik mag daar een vertegenwoordiger van zijn. Wat vind ik dat prachtig.
We weten nog lang niet alles, maar we weten wel dat we een heerlijke erfenis ontvangen. Want de aarde zal vol zijn van de heerlijkheid des Heren.
 
Als wij ons zo verdiepen in de ware wet van Jezus, die der vrijheid; wat worden wij daar mooie mensen van. En wat hebben wij dan een mooie wandeling met Hem. En ondertussen gaan we die heerlijke waarheid van de Vader over de mens in kaart brengen, wat is dat mooi. Dus laten we maar samenwerken aan het tot stand komen van die atlas van waarheid, liefde en leven.
 
Amen
 
Gebed
Vader, dank u wel voor het zicht dat U ons geeft op de onzienlijke wereld.

Bedankt voor de waarheid van uw liefde en herstel. Wat mooi dat u ons door het inzicht dat u geeft, ook bescherming geeft tegen de leugen en onheil.
Wat is heerlijk dat u ons een plaats geeft waarin we medewerker worden van uw heil.
U geeft ons ogen die de echte mens zien, zo mooi, zo gaaf, zo geliefd.
Dank U wel dat U Uw Geest geeft, waardoor wij door mogen gaan vanuit Uw kracht, liefde en wijsheid.
Heer wij houden van U!
Amen

Bent u aangesproken door deze preek? Geef een reactie op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Maak de VOX website verder bekend en geef het evangelie van Jezus Christus door!