Tuesday, May 26, 2020

“He’s got the whole wide world in His hands”

Text Size

Priesterschap - Exodus 19 - Duurt Sikkens


Willen jullie eens opzoeken: Exodus 19. Wat betekent het woord ‘exodus’ trouwens? Uittocht. Een ander woord dat ik mooier vind is: ‘uitweg’. Dat spreekt wat meer aan in de uitdrukking: ‘Ik zie een uitweg’. Maar daar gaat het vanmorgen niet over. Kijk eens naar Exodus 19:5. “Nou dan”, zegt God, “als je aandachtig naar Me luistert en mijn verbond bewaart, dan zullen alle volken Mij tot eigendom zijn, want de hele aarde behoort Mij. En jullie zullen mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dat moet jij, Mozes, eens tegen de Israëlieten zeggen”, zegt Hij.

Wat valt je nou op in vers 5 en 6? Wanneer ben je een koninkrijk van priesters? Als je luistert! En kunnen wij dat? En het verbond bewaren. Dán pas ben je ‘een koninkrijk van priesters’. Trouwens, een mooie uitdrukking: ‘koninkrijk’ En waaruit bestaat dat? Priesters, Ik wilde het over dat priesterschap hebben vanochtend.
Petrus haalt deze tekst aan en in Openbaring wordt het vier keer gezegd. Met nadruk wordt het gezegd tegen de héle gemeente. Het geldt hier voor dat hele volk. Dat hebben de meeste kerken totaal verkeerd uitgelegd. Het gaat hier over een heel volk van priesters; allemaal hebben ze stuk voor stuk die functie. Dus niet een speciale groep, of een ‘priesterkaste’. Dat woord ‘kaste’ ken je wel waarschijnlijk. Ook niet een speciale broederraad die een priesterlijke functie heeft, of een priesterorde of priesterstand… noem het maar…

In de Septuagint staat iets merkwaardigs, namelijk: “Jullie zijn een volk mij ten eigendom. En er staat in verschillende vertalingen: particular treasure of: a particular people, peculiar people in de dubbele betekenis van het woord. Het is een afgezonderd volk dat zich op een eigenaardige wijze onderscheidt van alle andere volkeren. En waarom is dat volk ‘apart gesteld’?  “Nou”, zegt God, “dan kunnen jullie op de aarde tot zegen zijn. Dat is mijn plan.”

Het Hebreeuwse woord voor ‘priester’ is ‘cohen’. Het is gemaakt van een werkwoord ‘staan’. En zo kan het woord ‘priester’ gewoon vertaald worden met ‘die voor God staat’; dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. ‘Die voor God staat’. Vraag is dus: wat doe ik daar? Wat doe je daar?
Het Griekse woord voor ‘priester’ betekent ‘iemand die heilige handelingen verricht’. Nou, als ik dat soms zie bij bepaalde kerken…. Wat een poespas! Die ceremonieën, die liturgieën, prefabricated gebeden, uit boeken voorgelezen, noem alles maar op. Speciale kleding, want je moet je toch onderscheiden van het gewone volk, nietwaar. Het is zo verworden, net zo erg als in de dagen van Jezus. Hij had ook met speciale priestergroepen te maken en daar zaten Zijn grootste tegenstanders. Nou, je kon tot priester gewijd worden.

Daar zijn ze in het Oude Testament mee begonnen met de ‘priesterwijding’. Het is aardig dat er in het Hebreeuws een uitdrukking bestaat voor wijding en dat is: milé jad. ‘Jad’ is ‘hand’. Het betekent ‘de hand vullen’. Het is ‘de hand vullen’ en mijn kinderhand ….. is gauw gevuld hoor, daar ben ìk zo blij mee.
Hoe gebeurde dat? De kern zal ik noemen. Er werden twee schapen geslacht. Dat wijst altijd op het offer van Jezus. Daar zitten twee kanten aan, vandaar twee schapen. Dat staat dus centraal in je bediening, in je bezigheden: het offer van Jezus. Als je dat uit het evangelie haalt, dan haal je de kérn uit je bestaan, de kérn uit het evangelie. Die tijd gaan wij tegemoet, want Jezus heeft ervoor gewaarschuwd. Hij zegt: ‘Als je ziet dat er verwoesting wordt opgericht in het hart van de tempel, ja dan is het mis.” Daniël spreekt erover en hij zegt: “Ja, het dagelijks offer  stopt”. (In het Engels ‘perpetual sacrifice’). Het eeuwig geldige offer. Als dat eruit is, ja dan hebben de mensen het hart uit het evangelie gehaald”.

Maar goed, er werden twee schapen geslacht.  Ze namen een beetje bloed, dat sprenkelden ze overal op. Dit was een betekenisvolle bezigheid. Dan namen ze een schaaltje met bloed en raakten ze van de mensen die gewijd werden een rechter oorlel aan, de duim van de rechter hand en je grote teen aan de rechter voet.
Mooie zinnebeeldige handelingen. Waarom rechts? Vertaal het woord ‘recht’ en ‘rechts’ eens in het Engels. ‘Right’ en dat betekent: ‘juist’! De ‘rechte’ weg, dat is de ‘juiste’ weg. Maar waarom ‘rechts’? Nou, er staat een hele leuke uitdrukking in Prediker 10 vers 2: ‘De geest van een wijze richt zich naar rechts, maar de geest van een dwaas naar links’. Kun je beter niet in de politiek hanteren.

Daar zit een diepe betekenis achter. ‘De geest van een wijze richt zich naar rechts’; dat betekent: naar iets wat juist is. Het woord ‘wijs’ komt ook van het werkwoord ‘wijzen’; iemand naar de juiste richting wijzen. Waarom nou dat oor? Nou, dat is heel simpel: daarmee hoor je. Heb je oren om te horen? Die geestelijke oren? En niet alleen naar God luisteren – als je ’t kunt – maar wat de Geest in de gemeente. En kun je ook naar mensen luisteren? Sommigen kunnen dat echt niet, die komen onmiddellijk met hùn verhaal. De beruchte ‘me too button’. Maar kun je luisteren, kun je door de woorden van mensen heen luisteren? En een rechter duim, dat slaat op je handelingen, wat je doet. Die heilige handelingen, daar krijgen we het straks wel over.

Het gaat ook over de handelingen van de apostelen. Niet over hun meditaties maar wat ze gedaan hebben. Want preken kan iedereen wel. En die grote teen? Dat is de bereidheid om het evangelie te vertellen, ja. En wat heb je aan die voet? Dat vind ik zo leuk dat Jezus dat zegt. Hij zegt: “Je hoeft geen portemonnaie mee. Wèl sandalen!” zegt Hij ineens. Ken je die uitdrukking van Hem? Waarom? Als je sandalen hebt, betekent dat je een vrij mens bent, want slaven liepen op blote voeten. Daar kon je het aan zien. Laat maar zien dat je een vrij mens bent en geen slaaf meer.

Daarna werden die mensen gezalfd met olie - dat staat in Psalm 133 – op het hoofd.
Waarom nou daar en niet ergens anders? Het is een beeld van de doop met de Heilige Geest. Het gaat over je gedachtenwereld, dat je doordrenkt raakt met de gedachtenwereld van God en dat gebeurt niet met een enkele handeling. Rijk worden in Gods gedachtenwereld dat is een langzaam proces. Je overweegt het, je overdenkt het. En zo raak je langzamerhand “vervuld met Gods Geest”. Dat is ook zo’n uitdrukking. Het betekent: vervuld raken van Gods gedachtenwereld. Dát is het. Anders kun je nooit de gedachtenwereld van de boze vermorzelen. Dus het is een langzaam, maar wel een prachtig proces. Ons wordt gevraagd om te wandelen in de Geest. Dat is geen race, geen wedstrijd. Het is het wederzijds gesprek gedurende een wandeling.
 
Daarom word je met de Geest gedoopt. Je krijgt het levensbeginsel van God in je. Ik heb toevallig gisteren een cartoon gemaakt van een héle grote, stevige muur en daar staan allemaal woorden op: overwinning, blijdschap, sterkte, kracht. Nou, wat zijn de slogans van tegenwoordig? Zo van: groot, groter, grootst; we kunnen alles! Woorden, woorden, woorden. Wat moet ik ermee? En naast die betonblokken heb ik een heel klein plantje getekend met twee jonge blaadjes en daar heb ik onder geschreven: ‘woordje’. Dat is voor mij het verschil tussen Babel en Jeruzalem.

Tussen alle grootspraak en het waarachtige leven dat zich ontwikkelt in een kostbaar mens ‘woordje’.
Aan priesters werd heel veel toevertrouwd. Namelijk de tempelschatten die verborgen zijn in mensen Gods. Zo kijkt God naar ons hè. “Schatten”, zegt Hij,  “schatten van mensen. Mijn tempel”. En dat kan Hij ook delen met je. Denk aan de zorg die je aan elkaar besteedt, de voorbede, de vergeving van zonden, de wandel in de hemel enzovoorts.  Dan ben je goed bezig in de tempel. En een hoop mensen doen dat, dat weet ik. Heel veel in het verborgene. Dat vind ik ook zo prachtig. Jezus noemt ze ‘schatten’. Hij noemt ze ook “de geheimen van Zijn koninkrijk”. “De Vader heeft het waard geacht”, zegt Hij  “om dat hele kleine groepje mensen de geheimen van Hemzelf toe te vertrouwen, omdat zij Zijn geheim kunnen bewaren”. Dat bewaar je, dat houd je geheim. Dat laat je alleen zien aan de mensen die je totaal vertrouwt.
 
‘Cohen’, die voor God staat. Je kunt op twee manieren voor God staan. De meesten kiezen voor de aanbidding. Eindeloos aanbidden. Ja, dat kun je wel doen…. Ik denk dat mijn vrouw  het niet leuk zou vinden als ik haar de hele dag zou aanbidden. Voor aanbidden staat er in het Grieks ‘proskunio’ en dat betekent: ‘toekussen’. Ja, dat kun je toch niet de hele dag doen. Ik denk dat zij na 5 minuten zou zeggen: “Hartelijk dank, maar er staat nog een afwas, de kamer moet nog worden gestoft en in de tuin ligt nog een hoop werk”. Maar tegenwoordig prijst men God in eindeloze herhalingen en ik ben wel eens bang dat het een vervreemdend effect heeft.

Ze raken helemaal in een roes. Maar God  zegt eigenlijk: “Draai je nou eens om priester”. “Omdraaien?” “Ja! Je draait je om en wat zie je dan? De wereld in nood, kijk daar eens naar! Want daartoe heb Ik je geroepen om dáár eens naar te kijken. En je zult merken, als jij je toewendt  naar die arme, zuchtende schepping, dan merk je dat Ik achter je sta.” Ja, je staat voor God, maar God staat namelijk achter je. En daarom vind ik dat zo mooi: “die voor God staat”. Dus priesters staan tussen God en wereld. Zo lief heeft namelijk God de wereld  - en ik breid ’t wat uit - dat Hij zijn eerstgeborenen geeft opdat iedereen die hen gelooft eeuwig leven krijgt. Dat Jezus niet de eerste en de enige is, maar dat wij, ook eerstgeborenen, geroepen zijn om de schepping eeuwig leven te geven, te voeden.
Dat is nou jouw roeping als priester. Dus niet ver weg in de wereld,  maar het is rondom je. Jezus is ook niet de hele wereld doorgevlogen. Hij begon bij het moeilijkste punt: Jeruzalem dat tegen Mij is. Zo lief heeft God de wereld dat Hij jou geroepen heeft. En dan handel je en je luistert en je beweegt je voeten. Je loopt, namens de Vader en de Zoon. In de Geest wandel je; dat is in hun gezindheid. Je bent vol barmhartigheid en daar ga je, weldoende. En kijk, wij hebben die Geest ontvangen – weet je waarom? – om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Want er staat geschreven dat de Geest dat doet. Maar als deze werkzaam is in jou, dan ben jij bezig om de wereld te overtuigen van zonde. Dàt is zonde en dìt is de gerechtigheid die wij preken en de scheiding daartussen, dat is het oordeel.
Dat doe jij. Dàt is nog eens een heilige handeling: iemand vergeven. Dat moet je eens doen. Maar ja, als je het tegen de verkeerde zegt dan stoot je je neus. Stel dat je tegen iemand zegt: - dat deed Jezus ook nog al eens - “Je zonden zijn je vergeven”, en dat iemand zegt: “Wat zonde? Geef mijn portie maar aan de hond. Ik, zondigen?”. Ik kan die dus niet overtuigen van zonde, dat lukt me niet. Nou, dan houd ik mijn mond maar. Dus vergeving van zonde, bied ze het maar aan. En als ze het opeten, dan zeg je: ”En de dood is ook overwonnen!” “Wat?” “Ja, man.” En jij vertelt dat. “Je gaat niet meer dood man.” De denkwereld van de boze, die dat allemaal bedacht heeft, ga jij ontkrachten, ja, op goede gronden.

 
Priesters wisten ook toen wat rein en onrein was. Nou, dat zouden wij niet meer doen, al die arme beesten die onrein verklaard werden. Ja, er zijn mensen die de eetvoorschriften nog in acht nemen. Nou, jij mag rein maken. “Jullie zijn rein”, zegt Jezus, “omdat Ik het zeg.” En die bevoegdheid heb jij als priester óók gekregen, dat je iemand rein mag verklaren. Nou, mijn vrouw en ik hebben het verscheidene keren gedaan. Naar elkaar, maar ook naar mensen die vuil waren en zich smerig vonden. Verklaar ze maar rein, namens je Vader. Moet jij eens kijken hoe iemand die pas gewassen is eruit ziet, hè. Dat is zó mooi.

Maar rein heeft nog een betekenis en daar moeten wij wel eens voor oppassen. Namelijk: onvermengd, puur. Dat is het. Onvermengd is ‘onvervalst’. Met wat voor leringen kun jij de leer die wij hebben nog vervalsen? Vreemde doctrines. Ik ben óók nog steeds bezig om oude en vreemde ideeën kwijt te raken, maar dan moet ik eerst een beter idee hebben. En dan wordt het langzamerhand steeds puurder. Calvijn heeft ellendige dogma’s de wereld ingezonden. Daar werden de mensen niet blij van. Wat bijvoorbeeld te denken van  het eeuwig zondaarsschap, of de leer van de uitverkiezing. Of in andere kerken de aanbidding van de maagd Maria. Of het moderne spiritualisme.

Wat deden de priesters nog meer? Priesters onderwezen de Thora. ; Thora, dat is niet zozeer ‘wet’. Dat betekent ‘onderwijzing’, ‘leer’. En wat leert ons de Thora? Die leert je in wezen te leven. Iemand leren leven, dat ìs wat! Dat is een uitlegging van de uitspraken van de profeten. Daar hebben de profeten steeds ook op gewezen en Mozes ook.

In verband met de geestesdoop zegt een evangelist: “Toen opende Jezus hun verstand, zodat zij -Zijn volgelingen- de schriften begrepen.” Dus de profeten zelf begrepen het niet wat ze zeiden, maar wij begrijpen het dank zij de Geest, want dat is een leraar, dat is een onderwijzer. Die leert ons te lezen. In Psalm 119 staat: ‘Het openen van Uw woorden verspreidt licht.’ En veel mensen denken: “Als ik de bijbel opensla komt er licht als het ware uit.” ‘Het openen van Uw woorden….’  Het openen van Uw woorden’ betekent dat je achter de betekenis van woorden komt en dan zeg je: “Ja, nou snap ik het.”
En licht is altijd een beeld van liefde hoor. Je komt langzamerhand achter de verborgen betekenis van dát schitterende woord, want welk woord was dat? ‘Licht’, dát is het woord: ‘licht’. En dat is het prachtigste beeld van liefde wat je bedenken kan. Wij zijn lichtdragers, oftewel liefhebbers, ja. “Leer lief te hebben”, zegt Jezus. Het grote, alles vervullende gebod - - gebod betekent aanbeveling - de alles vervullende aanbeveling is: ’hebt elkaar lief ‘.

En blijer kun je de Heer niet maken. Je kan preken wat je wil en prijzen wat je wil en zingen wat je wil, maar Jezus zegt: “Maak mijn blijdschap nou helemaal volmaakt als je van elkaar gaat houden”. En dat is nou alles.
 
Wat ik net noemde, wat je iemand aanbiedt, is de vergeving. Vergeven betekent letterlijk
‘weggooien’ hoor. “Ik vergeef het je”. Je hoeft het niet te vergeten, want het is wel gebeurd, maar het werkt niet meer. Net als met littekens. Op het moment dat je een wond krijgt, doet dat zeer. Op den duur wordt het een litteken, maar het doet niet meer pijn. Dus als ik ooit eens dood ga dan weet ik best wat me allemaal is overkomen in mijn aardse bestaan. Mijn geheugen valt niet uit. Maar het doet geen pijn meer. Had Jezus littekens? Waarom heeft Hij ze niet weggetoverd in zijn hand en in zijn zij, waarom niet? Het is toch ook een traumatische ervaring geweest? Snap je nou waarom Thomas dat wilde zien, dat Jezus niet een toverdokter was of zo, maar een mens die geleden heeft en - weliswaar met littekens - wel daaruit weer tevoorschijn is gekomen. Hij heeft Zijn identiteit bewaard en vastgehouden. Vergeving maakt jou schoon. En na de reiniging komt de verzoening. Verzoening met God, daar ga je vanuit. “We zijn weer bij elkaar. Er is geen barrière meer tussen ons.” Dat betekent verzoening. Je kunt elkaar weer de vredeskus geven want het verbond, de verbinding is weer hersteld. Je zoent elkaar niet als je niet van elkaar houdt. Als je dat toch doet, dan verraad je elkaar. Daarom zegt Jezus tegen Judas: “Verraad je Mij met een kus?” Snap je nou de verbazing van Jezus? Dus geef elkaar nooit een Judaskus.

Die verzoening met God…God is zo blij dat je weer bij Hem bent. Maar nou komt nòg een stap: de verzoening met jezelf. En daar kun je een hele preek over houden, maar: “ben ik met mijzelf verzoend?”, die vraag stel ik mij dan. Vind ik het goed dat ik ben die ik ben? Of had ik graag een ander willen zijn? Of beroemd willen zijn, of bijna beroemd? Heb ik nog eer van mensen nodig? “Kijk mij ‘es, hoe ben ik origineel zeg!” Wel, alle originele gedachten die ik heb, heb ik van een ander. Ik heb het allemaal geleerd van mijn Vader in de hemel, echt waar. Wanneer  iemand tegen mij zegt: “Hé, wat een mooie gedachte”. Nou, dan heb ik ‘m gekregen, simpel hoor. Alles wat je geleerd hebt, heb je van een ander. Eén plus één is twee, dat weet je toch ook niet uit jezelf. Alles heb je uiteindelijk van een ander gehoord en geleerd. Maar, wees maar nooit een ander dan jezelf, want dat is de echte mens, ook al ben je nòg zo gewond. Verzoen je met jezelf. Het heeft lang geduurd voordat ik durfde te zeggen: “Ik ben Duurt Sikkens en dat bevalt me best.” Jongeren hebben daar minder moeite mee, maar wij komen uit een andere denkperiode.

Priesters worden in het boek Openbaringen ook ‘oudsten’ genoemd. Van dat woord hebben ze óók alweer ambten gemaakt. Jammer, want de hele gemeente bestaat eigenlijk uit oudsten. Altijd wordt de gemeente van Jezus Christus bedoelt. Zij zijn niet námens de gemeente, ze ZIJN de gemeente. De héle gemeente bestaat uit priesters en oudsten. En wanneer ben je een ‘oudste’? Het Nederlandse woord ‘oud’ komt van een werkwoord dat ‘voeden’ betekent. Dus een ouder is een voeder, een opvoeder. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen, voor broeders en zusters. Dus oudste is geen ambt, het is een bezigheid. Je bent eerst zélf opgevoed en daarna kun je voeding geven. Eerst in de gemeente, daar leer je dat allemaal. En daarna daarbuiten, om zo Zijn schepping te voeden, te verzorgen. En wat geef je ze dan? Dan geef je ze levend water en hemels brood. Dat zijn DE levensvoorwaarden om te leven.

Maar ja, sommigen willen geen water. Die willen iets sterkers. Er moet altijd wat aan de boodschap toegevoegd worden, iets spectaculairs, dàn pas is het attractief … Nou, ik wil je wel vertellen: als je een keer flink dorst hebt, dan wil je water. Ja, water, helder water. Het is zó lekker. En brood is toch óók genoeg? Moet daar allerlei soorten beleg op? Heeft een dienst  make up nodig?  Vroeger had je beatmissen. Herinner je ze nog? Dan ging je naar de Roomse kerk, had je een beatmis. Ze gingen niet voor de woordverkondiging, maar voor de muziek. Jezus had dat helemaal niet nodig. Dan geloof je namelijk niet in de kracht van water en in de kracht van brood.

Oudste heeft niets met leeftijd te maken. Je kan hele oude mensen hebben die domme opmerkingen maken. Ja, dat kan. Ik ben 70 jaar, maar ik ben nog steeds een jochie. Zo beschouw ik mijzelf, een jochie. Dus het is niet: hoe ouder, hoe wijzer, maar hoe wijzer je bent,  hoe beter je een oudste bent. Word eerst maar eens wijs en groeiend in die wijsheid, word je een ouder die kan voeden. En  zó sta je tussen God en de wereld in, als priester. Je verricht je handelingen, namens Jezus. Want als je alleen maar gemeente-gericht bent, dan ben je introvert, dan ben je het doel uit het oog verloren en dan word je een sekte. Dan krijg je geestelijke inteelt. Dan heb je namelijk geen oor en geen oog meer voor de wereld.

“En ik heb je gezonden”, zegt Jezus, “in de wereld. Gelijk Mij de Vader zendt, zend ik ook jullie. Ga de wereld maar in. Voeding genoeg, vertel het ze maar.”. De meesten zijn te veel gericht op aanbidding,  maar zoek ze maar op die het evangelie waard zijn. Ja, dan kun je wat geven. Dàt zijn namelijk de verloren schapen van Israël, dat zijn de zoekgeraakte christenen. Daar bedoel ik mee, God is die mensen kwijt geraakt of ze zijn Hem ontstolen door verleiding of geweld.

“Zoek ze maar weer op” zegt Hij. Dan begint de ontferming te werken.  Je hoeft trouwens geen voorbede voor de wereld te doen. Helpt het? Jezus zegt heel simpel: “Voor de wereld bid Ik niet”. Maar waar bidt Hij dan wel voor? Hij zegt: “Ik bid voor jullie, dat je niet in verzoeking valt om bijvoorbeeld naar links te gaan,  als je snapt wat ik bedoel en dat jij je geloof behoudt. Dat je blijft geloven in de kracht van het Woord en dat ben Ik. Dat bid Ik voor jullie. Dat jullie overeind blijven”, zegt Hij. “Voor de wereld bid Ik niet. Dat heeft helemaal geen zin.” “Ja, maar wij hebben Maria. Zij doet voorbede” zeggen sommigen. Wel, daar klopt niets van. Je hoeft ook niet tegen Jezus te zeggen: “Wilt U voor Mij bij de Vader vragen…of  dat en dat gebeurt.” Jezus zegt ook zelf: “Dat hoef je niet meer te doen. De Vader zèlf heeft  je lief. Vraag het Hem zelf, als je wat vragen wilt.” De Heilige Geest, doet die voorbede voor mij? Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Ook zo’n vreemde uitleg. De Heilige Geest woont in jou en je wordt geruggesteund door God en dan moet jij eens kijken wat er gebeurt. Het wóórd overtuigt. Ga eens geloven in de kracht van het woord wat jij uitspreekt.

In Hebreeën 1 vers 3 staat: ‘die alle dingen draagt door het woord zijner kracht’. Ga eens geloven in wat jezelf zegt namens de Vader en de Zoon. Dààr heeft Jezus voor gebeden, dat we vasthouden wat we gekregen hebben, waar onze hand mee gevuld is. Dat je dat houdt. Weet je welke apostel het woord ‘wereld’ het meeste noemt? Ik heb het eens geteld. Johannes; in zijn evangelie. Zéstig keer telde ik. Vandaar dat hij zichzelf ook ‘oudste’ noemt in één van zijn brieven. Hij denkt: “Die wereld moet gevoed worden.” “ Ik ben gekomen in de wereld om…”. “Ik ben gezonden in de wereld om…”.  “Ik ben als een licht in de wereld gezet om…”.; “om te behouden”, zegt Jezus. “Ik ben gekomen om te behouden, om ze te helpen.” En dat is ons werk ook.

Al moet ik zeggen dat het overtuigen van zonde ons niet altijd in dank worden  afgenomen hoor. Nee, echt niet. Jezus zegt: “Ze zullen je haten.” “Ze zullen je haten”, zegt Hij, “want ze hebben Mij ook gehaat”. Ergens anders zegt Hij: “Kijk uit voor de mensen.” En nog ergens anders zegt ‘ie: “Ik zend jullie als schapen onder de wolven.”Wat denkt u dan?  “Noem je dat een herder? Ze Verslinden mij straks.” Nou, ze hèbben Jezus gedood. Ze hèbben verscheidene apostelen verslonden. En denk eens aan de vervolgingen. Hij zegt: “Je bent zo kwetsbaar als wat, maar durf je?” Als ik naar vogeltjes kijk in de tuin, die vogeltjes pikken wat en tegelijkertijd kijken ze alsmaar om zich heen. Geen gevaar meer? Weer wat pikken. Die zijn áltijd op hun hoede. Verstandig hoor! Van die vogeltjes kun je veel leren.

Priesters zijn, dat is ons werk. Vertel ons evangelie maar. Sleep ze niet naar de gemeente, niet doen hoor. Brèng ze iets, het evangelie. Dan mogen zij zelf beslissen of ze zich ergens bij aansluiten. Op de vreemdste plekken breng je dat evangelie. Jezus verloste eens een krankzinnige man en die zei: “Mag ik met je mee?” “Nee” zei Jezus, “blijf maar.” Vind je dat pastorale zorg? Hij zei: “Blijf maar, want het feit dat jij hier loopt is een levend getuigenis voor al die mensen die jou alleen maar als volkomen krankzinnig hebben gekend. En nou ben je normaal.” Nou, als dàt geen getuigenis is dan weet ik het niet. Jezus geloofde wel: “Dat komt wel goed met die man.”

Loslaten is een grotere kunst dan vasthouden. Dat weet je hè? Maar sleep ze niet naar je eigen samenkomst, maar geef ze wat. Niet teveel de blik naar binnen richten, maar naar buiten! Want als je zo bezig bent de wereld te proberen van gedachten te doen veranderen, dan doe je dat vanuit God, vanuit de hemel. Ons evangelie gaat van boven naar beneden en haalt de mensen van beneden naar boven. Heerlijk evangelie! Met je gezalfde gedachtenwereld, met je gezalfde oren, je ogen, handen en voeten. Je leert weer kijken, luisteren, handelen en wandelen. Dàn ben je goed bezig, dàn ben je een priester. Ik denk wel eens: dan heeft de barmhartigheid van God gestalte gekregen in jou. Dat God zegt: “Hoe kan Ik de mensen laten merken dat Ik goed ben?” Dat doet Hij via Zijn kinderen.

Dat is de betekenis van het woord ‘kind’, ja. Degenen die uit Hem gekomen zijn en Zijn gedachtenwereld kennen. Dan kun je wel roepen dat wij koningen zijn, maar dit woord ‘koning’ is afgeleid van een woord dat ‘kind’ betekent. Als iemand vraagt: “God, wie bent U?” “Nou”, zegt Hij, “kijk maar naar Mijn kinderen. Kijk maar naar Mijn kinderen, vraag het ze maar.”  Durf je het te zeggen als antwoord op de vraag: “Waar is God?” “Hier”. Dan ben je goed bezig. Dan heeft de barmhartigheid Gods in jou gestalte gekregen, barmhartigheid is vlees geworden. Het is in jouw mens-zijn, en zo komt God aan het licht. Ben jij een barmhartig mens? Ook naar jezelf? Als Jezus zegt: “Volg Mij”, dan betekent dat, dat je Zijn gedachtenwereld begrijpt  en aan jou vraagt: “Wil je Mij navolgen in Mijn handelingen, in Mijn woorden, in Mijn luisteren. Je hebt genoeg gedanst en gezongen en ga wat doen. Ga de zonden van een ander afwassen, breng de geestelijke tuintjes op orde. Ga, wat onder het stof ligt, weer tevoorschijn halen. Volg Mij in Mijn werken, dan ben je een priester die de gedachten van God over de wereld ten uitvoer brengt. Dan ben je een dader van het woord en niet alleen een hoorder.” Zijn verzoek is: “”Please, volg Mij”.
 
Amen.
 
 
Zullen we daarom bidden?
Vader, leer ons onze roeping te vervullen. Leer ons, door Uw Geest, priesters te worden in deze wereld.  
 
Amen.

Bent u aangesproken door deze preek? Geef een reactie op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Maak de VOX website verder bekend en geef het evangelie van Jezus Christus door!