Saturday, May 30, 2020

“He’s got the whole wide world in His hands”

Text SizeGods Woord in de bijbel
Preek  Duurt Sikkens
 
 
 
 
Goede morgen broeders en  zusters in Christus.   Allereerst zou ik willen vragen of u, VOX-
luisteraars, deze toespraak meer dan één keer wilt beluisteren want er wordt nogal veel in
gezegd.  
 
Vanmorgen wil ik graag proberen, een paar dingen op een rij te zetten aan de hand van een
uitspraak van Paulus in 1 Tess 5:9  Daar staat: “Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën
niet, maar toetst alles en behoudt het goede.”  Het gaat over het toetsen van profetieën.    
De vraag is:  Waar toets je dat dan aan ?   En een opmerking van Petrus in zijn tweede brief
hoofdstuk 1:19 waar hij zegt: “Wij achten het profetische woord des te vaster, en je doet er
goed aan om daar acht op te geven, als een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de
dag aanbreekt en de morgenster in je hart opgaat.   Dit moet je vooral weten: “Dat geen
profetie van de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat.”  
Dat is wel duidelijk hè.  Ken je het  begrip inlegkunde?    Ja?   Dat je zegt: “Ik zet een profetie
van Jesaja een beetje naar mijn hand, bijvoorbeeld richting een natuurlijk volk Israël.” 
Maar Ptrus zegt: ”Geen eigenmachtige uitleg,” want zegt hij in 2 Petrus1: 21 ”Nooit is
profetie  voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest geïnspireerd
hebben mensen van Godswege gesproken.”  
 
Het  boek in uw handen noemen wij de bijbel, of  Heilige Schrift, of Gods woord, of het boek
der boeken.  Goed. 
Het woord bijbel komt van het woord biblia, en betekent alleen maar: boeken en geschriften.
Een verzamelwoord, een meervoud, want dit is niet een roman, maar een hele verzameling
van, wat wij dan ‘t Oude en Nieuwe Testament  noemen.  ’t Is een term van Paulus maar, ik
vind die niet zo gelukkig.  Ik heb veel liever dat je zegt het Oude en het Nieuwe Verbond.  
 
’t Gaat altijd over de verbinding tussen God en mens.  Het eerste deel is  voornamelijk een
verzameling van joodse geschriften.  De discipelen hadden verder ook niets. Het tweede
gedeelte over het Nieuwe Verbond dat Jezus heeft gesloten, dat zijn de Evangeliën, de
brieven, en dan het merkwaardige boek de Openbaring. 
De talen waarin het oude gedeelte geschreven is, zijn hoofdzakelijk Hebreeuws en  Aramees
en het nieuwe, dat is geschreven in het toen lopende Grieks.  Ja dat was zo’n soort algemene
taal, net zoals het Engels vandaag de dag.  En er zijn natuurlijk ook ongelooflijk veel
verschillende handschriften en vertalingen.     Het grote probleem van vertalingen is, dat ze
haast allemaal een beetje verschillen, omdat de grondtekst soms moeilijk te doorgronden
is.   Er zijn ook een heleboel bewerkingen.  
Maar hoe komen wij hier nou aan?    Wie heeft bepaald wat er nou in dit boek moet  en wat
niet?  
Ken je de term canoniek ?   Dat komt van het woordje canon.  En canon betekent riet,
bamboeriet,  rietstaf.   Het engelse woord  voor  een wandelstok van  bamboe, heet “cane”. 
 
Daar zit het woord canon nog in.  Een rietstaf  werd vroeger gebruikt als maatstaf, een staf om te meten, om te kijken of een muur recht stond en,  overdrachtelijk gesproken: of  je dus recht in de leer bent.  Later hebben ze  een richtsnoer gebruikt met een paslood.   Wij hebben van die woorden richtsnoer en maatstaf, in overdrachtelijke zin, gemaakt en gebruiken dit nu als norm. Wat is normaal?.  Door welke norm laat je je leiden.   Wat de geschriften van het oude verbond betreft, Jezus heeft het vaak over de psalmen, de profeten en over Mozes’  uitspraken. Hij zegt: dat zijn de belangrijksten hoor.  Je kan al die verhalen in Koningen, en Kronieken, allemaal wel lezen als je daar een diepere betekenis in ziet, prachtig, maar het gaat er vooral om wat Mozes heeft gezegd en de Psalmen en de Profeten, de groten en de kleinen.   
Maar nu het zogenoemde Nieuwe Testament, voornamelijk bestaande uit evangeliën en
brieven.  Die zijn zolang na Christus geschreven.   Paulus heeft nooit kunnen denken dat 
zijn pastorale brieven eens een keer gebundeld zouden worden, waar gigantische studies van zouden gemaakt worden.  Als jij een brief schrijft aan een ander, of naar een gemeente in het buitenland denk jij dan, dat jouw brief hierbij wordt gevoegd?   En dat daarover allerlei
theologische commentaren worden geschreven ?   Enfin, wie stelde nou vast, welke
boeken en welke brieven juist zijn?  Hoe wéét je zoiets ?    De bijbel is pas een paar honderd
jaren na Christus samengesteld hoor.  Een paar honderd jaar nà Christus!  Door wie?  Keizers
Pausen en concilies.   Die hebben dat bepaald, dat is de canon, en zo kregen wij de canonieke boeken.  En de boeken waarover men wat twijfelde worden deutero-canoniek genoemd  En boeken waarvan men de inhoud niet vertrouwde worden apocrief genoemd.  
Luther heeft gezegd: “Doe ze er maar rustig bij, ‘t kan geen kwaad, lees ze maar eens door.”  
Maar de Rooms Katholieke Kerk zei: ” Wij bepalen wat er in komt.”    Want wij waren na
Christus allemaal eerst Rooms.    Maar in het begin, de eerste keer dat ze geschriften
verzamelden, stond bijvoorbeeld de tweede Petrusbrief er niet bij, waar ik net een stukje uit
voor las.   Ja, het derde briefje van Johannes stond er niet in en Openbaringen al
helemaal niet, want dat was zo’n fantastisch verhaal, een beetje science fiction of “religious
fiction”. Later zijn die er wel weer bijgekomen.   Of neem nou het Evangelie van Johannes,
daar bestonden tientallen  handschriften van.  Welke kies je dan ?   Welke is de echte ?   En er waren  zelfs ook valse brieven in omloop.   Dan stond er onderaan “Paulus”   Iemand had dan zijn handtekening  vervalst en zette er gewoon “Paulus” onder, denkende dat het geschrevene dan tenminste wat zeggingskracht zou hebben.  De derde Corinthe brief, heb je die wel eens gelezen?   Die bestaat, maar  is verloren gegaan.    Niemand weet waar die is.  Paulus rept erover in een van zijn brieven.  En een brief aan de gemeente van Laodicea, die is ook verloren gegaan.   Jammer.    Maar er is genoeg literatuur over het ontstaan van de bijbel, lees  dat zelf maar eens door. 
Soms gaan je ogen betreffende bepaalde dingen helemaal open.  Dan zeg je echt niet meer:
“dat de bijbel van kaft tot kaft is geïnspireerd.”  Want dat is niet waar.  Ik zal proberen het
duidelijk te maken.   Is dit ene boek nou Gods Woord?  Is het onfeilbaar ?
Van kaft tot kaft ?  Daar is eeuwen lang heftige ruzie over gemaakt en nog zitten velen met 
met alle gevolgen van dien.  Als de Paus ex-cathedra sprak, dan was elk woord onfeilbaar.  
En dat gold door de hele kerkgeschiedenis heen.  En daar is de traditie bijgekomen.
Daarom hechten ze ook zo sterk aan tradities.  Vervolgens krijg je de uitspraak dat dit een
heilig boek is.  “Nou,” zeggen de andere godsdiensten in deze wereld: “Dat kunnen wij ook.”  
De Moslims hebben de koran, als heilig boek.  De Hindu’s hebben de Veda, heilige
geschriften.  De Mormonen hebben het boek Mormon, onlangs weer in een nieuwe vertaling,  speciaal aanbevolen door een engel die Mormon heet.
Iedereen heeft zo zijn Heilige boeken.  En wat onze bijbel betreft: Is elke letter geïnspireerd
door Gods Geest?   Dat is een gevaarlijke uitspraak, want wat doe je met
de fouten in de bijbel?  Ja, er staan fouten in.  Die zijn allemaal wel eens opgespoord. 
En ik beweer het volgende: “Als je een godsdienst baseert op een boek, krijg je oorlog.”   Al
die christelijke oorlogen, waar zijn ze uit voortgekomen?   Uit een bepaalde opvatting en
interpretatie.   Al die ruzies, die honderden kerkscheuringen?   Nederland is er berucht om, in de wereld.  Ook in evangelische kringen.  Wanneer je je alleen maar baseert op een boek, dan krijg je een hoeveelheid aan interpretaties, scheuringen, zogenaamde heilige oorlogen, en iedereen heeft zijn eigen waarheid.  Maar de liefde is zoekgeraakt in de hitte van de strijd.
 
Zal ik eens een duidelijke, aantoonbare fout aanwijzen ?   Vraag: Wie inspireerde David om
het volk te tellen ?   In  2 Samuël 24: 1  staat dat God David aanzette tegen Israël om het volk
te tellen en in 1 Kronieken 21: 1 staat dat Satan dat deed.  Nou, wie is het nou?  Ach, er staat
zoveel in wat in het geheel  niet klopt, maar dat hoeft niet altijd een probleem te zijn.
Als je de evangeliën naast elkaar legt dan zie je, dat er in de tijdsvolgorde zo veel vreemde
dingen zitten.  Maar als jullie nou allemaal een ramp of een feest meemaken, dan krijg je toch allemaal verschillende verhalen.  Iedereen beschrijft dat op zijn  of haar eigen manier.  En dat vind ik juist mooi.  Stel dat je allemaal exact hetzelfde verhaal vertelde. Dat bestaat haast niet.
Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal.
Mensen gebruiken vaak dit argument: “In de Bijbel staat,” maar een Moslim kan zeggen: “In
de Ko-ran staat.”  En een Hindu kan zeggen: “In de Veda staat.”  En de oude Egyptenaren
konden zeggen: “In de Boeken des levens en des doods staat.”  Er staat zovéél in die boeken. 
Jezus kende die discussies ook wel  en hanteert die nogal eens tegenover bijbelkenners.  Hij
gaat zelfs zo ver dat Hij een keer zegt tegen schriftgeleerden: “Jullie kennen de schrift niet.” 
Is dat een belediging of niet?   
Jezus bedoelt met “kennen” iets anders.  Laat ik het zo zeggen: Wie de vader werkelijk kent
door de Geest heeft het beginsel van juiste interpretatie te pakken. 
Je gaat alsmaar uit van de uitspraken van anderen.  Dat noemen we dan bijbelteksten.  De
Joden zeiden tegen Jezus:”Mozes heeft gezegd…”  En Jezus kijkt ze aan  en zegt:
”Ja, dat klopt, maar Ik zeg jullie…”   Hoe vind je dat?   Wat Mozes zei, dat was wel goed, dat
waren mooie dingen, goede woorden.   En dan zegt Jezus: “Maar Ik heb iets beters.”   Als je
het boek Hebreeën goed leest dan staat daar 10 keer het woord “beter” in.   Jezus de middelaar van het beter verbond, een beter bezit, een  beter vaderland, allemaal beter.  Het oude was wel goed, maar Hij kwam met iets beters.  Bijvoorbeeld  Mozes had gezegd: “Leer om leer.”    
Jij slaat mij, ik sla terug.  Dan is het weer in evenwicht.  En dan zegt Jezus: “Ik wil je eens
leren om die vijand die jou geslagen heeft, lief  te hebben.  Dat is van een hogere orde, want
God is goed voor vriend en vijand.  Lees maar na in Matth 5: 45 
Wat voor kennis heb je van God?   En dan nog iets belangrijks: Gods woord is niet een dik 
boek, maar het Woord is ièmand! Aan het eind van Openbaring, (19:13), daar staat, en dat
vind ik zo’n prachtige uitdrukking, “Hij was bekleed met een kleed dat inbloed geverfd was
en Zijn  Naam is genoemd: “Het Woord Gods.” Jezus is het Woord Gods. Dat als God Hem
ziet, dat Hij tegen z’n engelen zegt: ”Kijk eens:Mijn Woord, daar heb je Hem.” Een levende
mens, hoort naar Hèm”. 
 
Dit geldt ook voor begrippen als “Waarheid” en “licht”  Dat zijn geen abstracties, want Jezus
zegt dat hij de  waarheid en het licht ìs.  Die woorden zijn in Hem vlees geworden..  Jezus
heeft zo alles naar zich toegehaald, wat Hij las, in de Psalmen en de Profeten en wat Mozes
zei en Hij dacht: “Hé, het gaat over mij!”      En hoe lezen wij?   
Lees eens 1 Petrus 1: 10- 12 .  Daar staat dat al die oude profeten en psalmisten over òns
hebben geprofeteerd.  Dat zijn wij, over wie het einde der eeuwen is gekomen en die deel
hebben gekregen aan de zaligheid van Christus, waar de profeten zo naar hebben gezocht. 
Dat is wonderlijk mooi !   Wat een heerlijke gedachte: deelhebben aan Gods gedachten
wereld!  
En dat is nou het Koninkrijk Gods.  Je gaat origineel denken, vanuit de Vader.  In de
grondtekst staat voor het woord bekeren METANOIA en dat betekent: “veranderen van
denken.”   Schitterend om dat te leren en zo samen met alle heiligen in staat te zijn,
(zie Efezieërs 3:18 en 19) om de dimensies van Gods liefde te kennen.
 
Als ik overlijdensadvertenties lees, dan staan er heel vaak teksten of citaten of gedichten
bijgeschreven, zoals: “De Heer is  mijn Herder” , dat is een heel bekende tekst. 
Schitterende uitspraak overigens, maar hij is wel ontstaan uit de vruchtbare
samenwerking tussen God en David.  Westerse mensen zouden het beeld van “Uw stok en
Uw staf,” niet gauw gebruiken. ’t Is typisch oosters.  
Vraag: “Welke beelden zou jij gebruiken, wanneer je vruchtbaar samenwerkt in de Geest?  
Ga zèlf eens denken.  Want teksten zijn uitspraken, vruchten van ànderen. 
Maar zelf vruchten ontwikkelen, dat is mooi.
Bijvoorbeeld een eigen uitspraak boven je overlijdens advertentie.  Snap je? 
Petrus zegt ergens: “Als je nou  praat, laten het woorden als van God zijn.”  Maar het zijn wel
jouw woorden.   Dàt vind ik het mooie dat God jouw zeggingskracht, jouw manier van
spreken, helemaal intact laat.   Vergelijk de profeten Jesaja en Amos maar eens met elkaar.
Jesaja heeft zoveel woorden tot zijn beschikking, Hij was een ontwikkeld iemand.  En Amos
die zegt: ”Ik ben maar een schapenfokker.”    Dat kun je ook merken aan zijn taalgebruik.   
Maar ze bedoelen allebei hetzelfde, dàt vind ik zo mooi!   Als Jesaja en Amos elkaar
ooit tegengekomen zijn, in de hemel , dan geven ze elkaar een hand, want ze hebben
allebei hetzelfde bedoeld en gewild.   Mooi hè ?    En dat is het, herken je in iemand je broer
of je zus. 
 
De God van het Oude Verbond was is niet anders, dan de God van het nieuwe. 
Daar zijn boeken vol over geschreven, als zou de God van het OudeVerbond veel wreder zijn:
een God die ook het kwaad bedacht had en dat dan ook door de duivel liet uitvoeren. Kijk
maar naar de schrijver van het bijbelboek Job: die zijn denken was nog niet vernieuwd. Daar
is nog veel over uit te leggen, want God is niet zo als dat die schrijver denkt, maar dat doe ik
een andere keer wel. Dat zou een vreemd soort Vader zijn. Hij ìs niet veranderd, God,
maar de interpretàtie was zo anders. Héél veel eigenschappen van de duivel werden aan God toegeschreven.  Er zaten zoveel goden voor Zijn aangezicht, dat je Hem niet meer zag. 
Zelfs Mozes had er wel eens last van.   Lees anders maar eens die wrede wraakpsalmen, de
vloekpsalmen, en de bloedige oorlogen, die er gevoerd zijn in Gods Naam…..
Ja net zo wreed als de recente oorlog in Irak hoor.  
En Samuël, heeft heel wat mensen onthoofd in Gods Naam….
en overwonnen koningen hebben ze de duimen afgehakt.  Bloederige verhalen. 
En om dààr Gods vinger en Gods hand in te zien?  
Zou je van zo’n God gaan houden?   Nee, die God ga je vereren uit angst.  Daar ga je ook
van alles aan offeren.   Daar zou je ook elke dag aan vragen: “Hoe wilt U dat ik leef?
Want stel dat je het niet goed doet, dan krijg je  klappen of je wordt ziek en God zou daar dan een bedoeling mee hebben?  In dit verband is het zinvol om bijvoorbeeld Jeremia 7: 21-28   te bestuderen.  “Hoor naar Mijn stem” staat er in vers 23.  En wie van ons kan dit? 
Er zijn immers zoveel stemmen….? 
Als er sprake is van geweld, fysiek of verbaal, in welke vorm dan ook, is het niet uit God,
onze Vader.   Hij heeft bijvoorbeeld de zondvloed  niet bedacht.  Wilt u een bewijs ?    Lees
dan eens Lucas 9: 51-56   Johannes en Jacobus zeggen: “Zullen we vuur van de hemel doen
neerdalen, net als bij Elia ?”
En Jezus kijkt ze aan en zegt: ”Jullie snappen er helemaal niets van.”  Er staat zelfs, Hij
bestrafte ze: “Jullie weten niet uit welke geest jullie denken, want jullie hebben nog steeds een verkeerd Godsbeeld.  Daar lag nog een bedekking, over het denken van Johannes en Jacobus. 
En in Christus gaat die weg.  Zogauw je de Christus gelooft, en met Zijn Geest vervuld wordt,
gaat die bedekking weg.  En wat staat er, dan in Lucas 24: 45  “Toen opende Hij, Jezus, hun
verstand, zodat zij de schriften begrepen.”   Dàn pas snap je de diepere betekenis van de
Psalmen, de Profeten, Mozes, en eerder niet.   Ja.  Als je een moeilijke zoon hebt, zegt
Mozes in zijn wetten, Deut 21: 18 dan mag je hem stenigen.   En wie mag dat dan doen ?   En
wie eens vloekte werd ook gestenigd.  ’t Is maar een voorbeeld hoor. Toch leert Jezus ons lief te hebben  en Hij leert ons de vernieuwing van denken.  
Jezus is ook vaak bedreigd met steniging.   En hoe reageerde Jezus daarop ?   Hij liep gauw
weg en verborg zich tussen de mensen.   Dat is toch geen machtige held ?   
Dat ontroert me heel diep, zo’n houding.  Paulus heeft ook stenen naar zijn hoofd gehad, . 
Stefanus hebben ze dood gegooid.   Daarom had Jezus zoveel tegenwerking, omdat Hij sprak
en handelde vanuit een totaal ander Godsbeeld.   Dat werd niet geaccepteerd.
Vandaar dat Hij verworpen is als hoeksteen, want wat moet je met zo’n man uit Nazareth
beginnen ?   Een hoeksteen ?   Hij werd verworpen!  Als je zelf dus op je Vader in de hemel
gaat lijken, dan zul je ook zo zijn.  Iets om over door te denken.    
 
Over het ontvangen van de Heilige Geest is ook veel gefantaseerd.   Ontvangen is een
conceptie, dat is een bevruchting.   Je krijgt een heel klein levensbeginsel van God in je,
dààr begint Gods leven.  Het is een conceptie.   En die Geest heb je niet ontvangen om je
eigen idealen te verwezenlijken, maar om Gods ideaal te verwezenlijken.  Ja, en de Geest is
bescheidenheid zelf, de onopvallendheid zelf.  En gebruik de uitspraken van God in de bijbel
maar gewoon als referentiekader.   Dàt is toetsen.   En zo krijg je een wisselwerking.
Daarom zijn gesprekken zo belangrijk en zodoende kun je ook profetieën en visioenen
beoordelen op hun waarheid en hun waarde, want de verwarring is groot op dit gebied.
Bestudeer maar eens Jeremia 23: 25-32  En zelfs de profetieën van Jesaja.   O, die zijn zo
mooi, maar er staan wel eens heel rare dingen tussen.  Dat God namelijk ook de verderver
geschapen heeft om te vernielen.   Hoofdstuk 55: 16   Trek jij Gods Woord in twijfel ? 
Nee, ik trek in twijfel wat Jesaja er  soms van gemaakt heeft. 
Snap je wat ik bedoel ?  Maar voor 99% is het zo gaaf, wat die man geprofeteerd heeft.    
En tegenwoordig, zijn er tijdschriften vol profetieën met visioenen erbij over Europa en
Afrika en Azië en over speciale bedoelingen van God. Heel griezelig. Ik bedoel maar: je moet
altijd toetsen. Ook de preken, want je laat mij toch niet in de kou staan als ik het fout heb?
Dat zou ik erg vinden.  
Jezus heeft het vooral over de  Psalmen, Moses en de Profeten.  
Hij zegt: “Daar vind je alles in.” 
En waar gaan die over ?   Dan zegt Hij: “ Ze  gaan over Mij.”   Wat een durf hè?
Over de Christus en over ons.   “Ja maar” zegt iemand: “ Ik heb in mijn hart….”
Mijn  vraag is dan:  Wie heeft het daarin gelegd  ?  Dàt wil ik weten. 
Dus toetsen, altijd toetsen.  Als je dus hoort of leest, moet je weten hoe je leest, hoe je hoort, met wat voor oren.  Dat is selectief,  je bent eigenlijk altijd aan het selecteren:dat is eetbaar en dat is oneetbaar, want er wordt je wat voorgeschoteld vandaag de dag. 
Een wetgeleerde vraagt eens aan Jezus wat hij moet doen om eeuwig leven te krijgen.
Het antwoord van Jezus is: “Hoe lees je ?”  ( Luc 10: 26 )
HOE lees jij ?   Dé cruciale vraag bij elke opmerking.   Ja, selectief zijn, want
anders worden de profetieën, zegt Petrus, eigenmachtig, ingevuld en uitgelegd.  En  hoeveel
profetieën worden wel niet verschoven, en gestuurd in de richting van een zichtbaar volk 
Israël vandaag de dag ?  Alsof God toch nog een speciale bedoeling heeft met dat volkje
daar.  Ach, Hij houdt net zoveel van Palestijnen als van Israëlies.  Hij houdt  van alle volken,
hoe vind je dat ?
 
En waartoe zijn wij geroepen, want alles is nog niet vervuld.   Jezus geeft
een hele troostrijke opmerking in Johannes 15 , Hij zegt:” De Heilige Geest die zal jullie alles
leren,” dus we moeten maar goed naar elkaar luisteren, zodat dat er niet één is die zegt hoe het moet, maar dat je gewoon naar elkaar luistert.  Luisteren naar, wat de Geest tot de
gemeenten zegt.  Prima , maar ik denk wel eens: “Hoe zegt hij dan wat de Geest “in” de
gemeente zegt.”   Dàt is het.   En heb je daar oren voor ?   “Want die brengt je alles te binnen “wat Ik je gezegd heb” zegt Hij.    Ik heb alles van Mijn Vader gekregen.   Hij heeft het alles
aan Mij gegeven, aan Mij kon Hij het kwijt en als jullie de Geest straks hebben ontvangen,
dan zal die Geest het uit het Mijne halen en  dat aan jullie geven, zo één zijn we dan.”
Te binnen brengen, dat is een mooi woord.   De gedachten van God vanaf het begin.  
Hoe ver kun je teruggaan ?    Naar het allereerste begin.  Tot de eerste gedachten Gods, los
van tijd en ruimte, en waar kom je dan terecht ?  Bij het Woord Gods.
Want in het begin was het Woord.   Als ik mij daar nou mee kan verbinden in de geest,
dan maak ik me over de tijd nooit meer zorgen en ook niet over de toekomst, want ik ben
verbonden met het allereerste begin.   Het eeuwige, dé Eeuwige.   Trouwens, zegt Jezus:
”Ik heb het ook niet van mezelf hoor, Ik spreek zoals Ik het gehoord heb.”  Mooi!
Vandaar mijn vraag:  Hebben wij voldoende onderscheid van geesten ?   Onderscheid je de
uitingen van de Geest ? 
“Nou” zegt Jezus: “Maak je maar geen zorgen, Mijn schapen horen het wel, die hebben er
oren voor, die horen dat echt wel.”    Weet je wie goed is in het citeren van bijbelteksten ? 
De duivel zelf.  Maar jullie horen ook of ik hier uit mezelf sta te praten, of niet. 
Het woord “lezen” betekent eigenlijk “verzamelen”,  “schatten verzamelen.”   Want via de
letters zit er een gedachtenwereld achter. Ga die ontdekken!
Maar het Griekse woord voor  ‘lezen’, “anaginoskoo” betekent “herinneren,” “herkennen.”  
Dus jij pakt een stukje uit Jesaja, en je zegt: “ja dat herken ik, ik herinner het me nu.”
Ja op basis waarvan ?   Dat is een wonderlijk proces in de geest.  En je leest nog eens wat,
En zegt: “ Ach ja, dat is ook van de Geest, het gaat over de Christus daar, ik herken het.” 
Letterlijk betekent het: “Ik weet het weer”.   Dàt is lezen.  Nu staat er in 2 Tim 3: 16…
“Elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig om te onderwijzen en op te voeden.”     
Waarom staat daar nou niet alleen ‘elk schriftwoord is nuttig om te onderwijzen.” 
Waarom die beperkende  bepaling daarvoor ?   Omdat niet elk schriftwoord van God is ingegeven.
Er staat  in de grondtekst: “Elk God beademd, schriftwoord, is nuttig om te onderwijzen”. 
Dus je moet herkennen of de adem van God erover waait, anders krijg je straks weer
discussies over schriftuitleg.    
Wat door God ‘beademd’ is, dat herken je direct.  Je herkent het ook in de gebeden. 
Je hoort het.  En wat je niet herkent, dat hoort gewoon op de vuilnishoop, daar
zit geen leven in.   Ik wou maar zeggen, kort samengevat:  “De bijbel is een
door mensen geschreven boek, over hun omgang met God.  Hierin staan veel woorden vàn
God, en die herken je wel, als zijnde van je hemelse Vader.  Dus laten we maar goed luisteren naar hetgeen Zijn Geest in de gemeenten zegt, en de woorden en de stemmen goed onderscheiden.   
 
Amen
 
 
 
Laten we bidden: Vader leer ons te onderscheiden waar het op aankomt en leid ons
Door Uw Geest steeds verder in Uw gedachtenwereld en in Uw liefde, want U bent enkel
Liefde.  Dank u wel dat wij ons ook langzamerhand steeds meer bewust worden dat wij in Uw Zoon, in Uw Woord ook Uw woorden zijn vanaf het begin.
Want van U is het koninkrijk en deze heerlijkheid.
 
 Amen